ข่าวประชาสัมพันธ์
“ยกเว้นภาษีสำหรับผลประโยชน์ตอบแทนของเงินสะสมและเงินส่วนเพิ่มที่ได้รับตาม พ.ร.บ. Und0”

วันที่ 1 ธ.ค. 2558 (จำนวนคนอ่าน 206 คน)
 

               นายสมชาย นิลยาภรณ์ สรรพากรพื้นที่ราชบุรี แจ้งว่ากระทรวงการคลัง ได้ออกกฎกระทรวง ฉบับที่ 308 (พ.ศ.2558) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ลงวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2558 ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาให้แก่ข้าราชการและผู้รับบำนาญสำหรับเงินได้พึงประเมินประจำปี พ.ศ. 2558 เป็นต้นไป ดังต่อไปนี้

            ข้อ 1 ผลประโยชน์ตอบแทนของเงินสะสมที่ข้าราชการซึ่งขอกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2494 ได้รับจากกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ตามมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติการกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2494 พ.ศ. 2557

            ข้อ 2 เงินส่วนเพิ่มที่ผู้รับบำนาญซึ่งขอกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2494 ได้รับจากกรมบัญชีกลางตามมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติการกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2494 พ.ศ. 2557

            จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน เพื่อสิทธิประโยชน์ในทางภาษีของท่านสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์กรมสรรพากร www.rd.go.th หรือติดต่อสอบถามได้ที่ RD Call Center โทร. 1161 หรือ สำนักงานสรรพากรพื้นที่ราชบุรี  โทร. 0-3271-9500

 

 


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี