ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 24,000 บีทียู

วันที่ 1 ก.ย. 2554 (จำนวนคนอ่าน 62 คน)
 
            จังหวัดราชบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อ โครงการปรับปรุงพัฒนางานบริการพื้นฐานด้านการท่องเที่ยว กิจกรรมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ขนาด 24,000 บีทียู ณ โรงละครหนังใหญ่วัดขนอน ดังนี้
            1.เครื่องปรับอากาศชนิดแขวนติดเพดาน เป็นเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดแขวนติดเพดานมีระบบฟอกอากาศ และฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 พร้อมอุปกรณ์และค่าติดตั้ง ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 12 เครื่อง พร้อมติดตั้ง ณ โรงละครหนังใหญ่วัดขนอน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
            กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 26 สิงหาคม 2554 ถึงวันที่ 5 กันยายน 2554 ในวันและเวลาราชการ(เวลา 08.30 น. -16.30 น.) ณ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดราชบุรี และกำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่ 6 กันยายน 2554 ตั้งแต่เวลา 14.30 น. เป็นต้นไป
            ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดราชบุรี ศาลากลางจังหวัดราชบุรี ชั้น 3 ถนนอำเภอ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ระหว่างวันที่ 26 สิงหาคม 2554 ถึงวันที่ 5 กันยายน 2554 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 032-321852 และ 032-323283 ในวันและเวลาราชการ///นางชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี