ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
ขายทอดตลาดไม้สักที่ปลูกในที่ดินราชพัสดุ(ครั้งที่ 4)

วันที่ 8 ธ.ค. 2558 (จำนวนคนอ่าน 111 คน)
 

                ศาลแขวงราชบุรี มีความประสงค์จะทำการขายทอดตลาดไม้สักที่ปลูกในที่ดินราชพัสดุ ด้วยวิธีเสนอราคาด้วยวาจา พิจารณาราคารวม ณ ศาลแขวงราชบุรี ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ในวันที่ 17 ธันวาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ผู้ประมูลจะต้องแสดงความประสงค์โดยการลงทะเบียนและยื่นเอกสารหลักฐาน กรณีเป็นบุคคลธรรมดาให้ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องกรณีเป็นนิติบุคคลให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หรือสำเนาหนังสือบริคณห์สนธิและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้มายื่น พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง หากมีการมอบอำนาจให้ยื่นหนังสือมอบอำนาจ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้านของผู้มอบและผู้รับมอบอำนาจ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง มามอบให้ไว้กับคณะกรรมการขายทอดตลาด ในวันที่ 17 ธันวาคม 2558 เวลา 09.00-09.30 น. ผู้ที่ไม่ได้ลงทะเบียนไม่มีสิทธิเข้าร่วมประมูล การขายทอดตลาดจะใช้ราคากลาง จำนวน 45,256.36 บาท (สี่หมื่นห้าพันสองร้อยห้าสิบหกบาทสามสิบหกสตางค์) เป็นราคาขายขั้นต่ำก่อนเปิดให้มีการเสนอราคา

            ผู้ประมูลราคาได้จะต้องชำระเงินทั้งหมดเป็นเงินสด ในราคาที่คณะกรรมการขายทอดตลาดตกลงขาย ภายในเวลา 16.30 น. ในวันที่ 17 ธันวาคม 2558 หากไม่ชำระให้ครบถ้วนภายในกำหนดเวลาดังกล่าว จะถือว่าสละสิทธิ์

            ผู้สนใจให้ติดต่อขอดูไม้สักได้ในวันที่ 16 ธันวาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. และสอบถามรายละเอียดต่าง ๆ ได้ที่งานพัสดุ กลุ่มงานคลัง โทรศัพท์หมายเลข 032-326337,032-337004 ต่อ 105 ในวันและเวลาราชการ/ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี