ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาจ้างเหมาโครงการพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยว กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์

วันที่ 11 ธ.ค. 2558 (จำนวนคนอ่าน 53 คน)
 

              จังหวัดราชบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาโครงการพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์พร้อมปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ทรงไทย วัดราษฎร์เจริญธรรม อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี ซึ่งงานก่อสร้างดังกล่าวได้กำหนดราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)

            กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 4 ธันวาคม 2558 ถึงวันที่ 17 ธันวาคม 2558 ในวันและเวลาราชการ ณ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดราชบุรี ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดราชบุรี และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 18 ธันวาคม 2558 ณ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดราชบุรี ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดราชบุรี ถนนอำเภอ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

            ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาด้วยตนเองหรือรับมอบอำนาจในราคาชุดละ 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) ได้ที่สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดราชบุรี ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดราชบุรี ถนนอำเภอ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี  ระหว่างวันที่ 4 ธันวาคม 2558 ถึงวันที่ 17 ธันวาคม 2558 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 032-321852,032-323283 ในวันและเวลาราชการ หรือสืบค้นข้อมูลทางเว็บไซต์ของจังหวัดราชบุรี www.ratchaburi.go.thหรือเว็บไซต์ของกรมกรมบัญชีกลาง www.gprocurement.go.th/ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี