ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญส่งผลงานเข้าประกวดข้อเขียนความประทับใจที่ศิษย์มีต่อครู เนื่องในโอกาสวันครู ครั้งที่ 60 พ.ศ.2559

วันที่ 14 ธ.ค. 2558 (จำนวนคนอ่าน 80 คน)
 

                นายชัยยศ  อิ่มสุวรรณ์  รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่า การประกวดข้อเขียนความประทับใจที่ศิษย์มีต่อครู เป็นกิจกรรมที่สำคัญอีกหนึ่งกิจกรรมของการจัดงานวันครู ครั้งที่ 60 พ.ศ.2559 ซึ่งเป็นกิจกรรมที่คุรุสภาได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ได้มีส่วนร่วมในการเชิดชูเกียรติและระลึกถึงพระคุณครู รวมทั้งเพื่อให้สังคมได้ร่วมตระหนักและเห็นความสำคัญของครู โดยผ่านข้อเขียนความประทับใจที่ศิษย์มีต่อครู

          เกณฑ์ข้อเขียนที่ส่งเข้าประกวด ข้อเขียน ข้อความร้อยแก้วที่แสดงความประทับใจที่ศิษย์มีต่อครู ซึ่งไม่ใช่เรียงความ หรือบทความ  ต้องเขียนด้วยลายมือบรรจงของผู้เขียนเท่านั้น มีความยาวไม่น้อยกว่าครั้งหน้ากระดาษ แต่ไม่เกินหนึ่งหน้ากระดาษ เอ 4 ต้องเป็นผลงานที่ผู้เขียนเขียนขึ้นเอง และต้องไม่เคยได้รับรางวัลและ/หรือ เคยตีพิมพ์มาก่อน  ส่งได้คนละไม่เกิน 1 สำนวน พร้อมแนบสำเนา 12  ชุด ระบุชื่อจริง นามสกุลจริง อายุ การศึกษาขั้นสูงสุด อาชีพ ที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก หมายเลขโทรศัพท์และโทรสาร(ถ้ามี)ไว้ตอนท้ายของข้อเขียน

            ขอเชิญชวนนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมประกวดข้อเขียนความประทับใจที่ศิษย์มีต่อครู เนื่องในโอกาสวันครู ครั้งที่ 60 พ.ศ.2559 ส่งผลงานได้ที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา  กลุ่มยกย่องวิชาชีพ สำนักพัฒนาและส่งเสริมวิชาชีพ ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 17 ธันวาคม 2558 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.ksp.or.th หรือ02-2823153,02-2814843 และ 02-2804334-8 ต่อ 671/ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี