ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาจ้างอนุรักษ์ฟื้นฟูคลองโพหัก-บัวงาม ตำบลประสาทสิทธิ์บัวงาม

วันที่ 14 ธ.ค. 2558 (จำนวนคนอ่าน 75 คน)
 

             กรมทรัพยากรน้ำ โดยสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 7 มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างอนุรักษ์ฟื้นฟูคลองโพหัก-บัวงาม ตำบลประสาทสิทธิ์,บัวงาม อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 866,800.- บาท (แปดแสนหกหมื่นหกพันแปดร้อยบาทถ้วน)

            กำหนดยื่นซองสอบราคา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 24 ธันวาคม 2558 ระหว่างเวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ณ กลุ่มงานจัดซื้อและพัสดุ ส่วนอำนวยการ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 7 และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคา ในวันที่ 25 ธันวาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องปฏิบัติการสถานีโทรมาตรลุ่มน้ำท่าจีน สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 7 ราชบุรี ผู้สนใจขอรับเอกสารการสอบราคาได้ที่กลุ่มงานจัดซื้อและพัสดุ ส่วนอำนวยการ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 7 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 24 ธันวาคม 2558 ระหว่างเวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 032-227554 ในวันและเวลาราชการ หรือสืบค้นข้อมูลทางเว็บไซต์กรมทรัพยากรน้ำ www.dwr.go.thหรือเว็ปไซต์กรมบัญชีกลางwww.gprocurement.go.th/ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี