ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
โรงพยาบาลวัดเพลงรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว

วันที่ 16 ธ.ค. 2558 (จำนวนคนอ่าน 104 คน)
 

                โรงพยาบาลวัดเพลง จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานประจำที่โรงพยาบาลวัดเพลง ดังนี้ 1.แพทย์แผนไทย อัตราค่าจ้าง 15,000 บาท จำนวน 1 ตำแหน่ง เพศชายหรือเพศหญิง ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยหรือสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทยประเภทเวชกรรมไทย หรือสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ 2.นักกายภาพบำบัด อัตราค่าจ้าง 11,230 บาท จำนวน 1 ตำแหน่ง เพศชายหรือเพศหญิง ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชากายภาพบำบัดทางกายภาพบำบัด และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขากายภาพบำบัดหรือใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัดของสภากายภาพบำบัด 3.พนักงานการเงินและบัญชี เพศชายหรือเพศหญิง ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาพณิชยการ บริหารธุรกิจ สาขา การบัญชี

            ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลวัดเพลง ตำบลวัดเพลง อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 21 ธันวาคม 2558 ในวัน และเวลาราชการ (เว้นวันหยุดราชการ) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 032-399290-1,032-399091 ต่อ 126/ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี