ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
ประกวดราคาจ้างเหมา งานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำประปาบริเวณบ้านหนองผือ ม.๒ ต. เลาขวัญ

วันที่ 6 ม.ค. 2559 (จำนวนคนอ่าน 69 คน)
 

การประปาส่วนภูมิภาคเขต  ๓  (กปภ.ข.๓)  มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมางานงานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำประปาบริเวณบ้านหนองผือ  ม.  ๒  ต.  เลาขวัญ  อ.  เลาขวัญ  จ.  กาญจนบุรี  การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเลาขวัญ

ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้  เป็นเงินทั้งสิ้น  ,๐๓๐,๐๐๐.-  บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่  ๑๑  มกราคม  ๒๕๕๙  ระหว่างเวลา  ๑๐.๐๐  น.  ถึง ๑๑.๐๐  น. ณ   การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเลาขวัญ

กำหนดยื่นซองประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  ในวันที่  ๑๔  มกราคม  ๒๕๕๙  ระหว่างเวลา  ๑๐.๐๐  น.  ถึง ๑๑.๐๐  น. ณ.  งานพัสดุ ฯ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต  ๓  และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เสนอราคา  ในวันที่  ๒๐  มกราคม  ๒๕๕๙  เวลา  ๑๑.๐๐  น.  และกำหนดเสนอราคาในวันที่  ๒๖  มกราคม  ๒๕๕๙

ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในราคาชุดละ  ๘,๕๖๐.-  บาท  (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)  ได้ที่งานการเงิน  กองบัญชีและการเงิน  การประปาส่วนภูมิภาคเขต  ๓  ระหว่างวันที่  ๖  มกราคม  ๒๕๕๙  ถึงวันที่  ๘  มกราคม  ๒๕๕๙  ตั้งแต่เวลา  ๐๘.๓๐  น.  ถึงเวลา  ๑๕.๐๐  น.  เมื่อชำระเงินแล้ว  กปภ.ข.๓  จะไม่คืนให้  ยกเว้นกรณีที่กปภ.ข.๓  ยกเลิกโครงการดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์  www.pwa.co.th  หรือ  www.gprocuremnt.go.th  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  ๐๓๒-๒๐๐-๗๗๙  ในวันและเวลาราชการ

 


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี