ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ

วันที่ 8 ม.ค. 2559 (จำนวนคนอ่าน 211 คน)
 

จังหวัดราชบุรี  โดยสำนักงานสหกรณ์จังหวัดราชบุรี  มีความประสงค์จะขายทอดตลาดพัสดุ  ครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ  จำนวน  ๒๕  รายการ  ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้  ณ  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดราชบุรี โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผู้สนใจประมูลพัสดุ  ครุภัณฑ์  ดังกล่าว  ขอทราบรายละเอียดได้ที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดราชบุรี  เลขที่  ๘๐ ถนนราษฎรยินดี  ตำบลหน้าเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดราชบุรี  ติดต่อสอบถามทาง  โทรศัพท์หมายเลข  ๐-๓๒๓๓-๗๔๕๐  และ  ๐-๓๒๓๓-๗๓๙๔  ตั้งแต่วันที่  ๗-๒๘  มกราคม  ๒๕๕๙  ในวันและเวลาราชการ

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดราชบุรี  จะทำการขายทอดตลาดพัสดุ  ครุภัณฑ์  จำนวน  ๒๕  รายการ  โดยวิธีประมูลราคาด้วยปากเปล่า  และถือราคาที่ผู้เสนอราคาซื้อสูงสุดเป็นผู้ชนะการประมูล

กำหนดดูพัสดุ  ครุภัณฑ์  ดังกล่าว  และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  สำนักงานสหกรณ์  จังหวัดราชบุรี  เลขที่  ๐๘  ถนนราษฎรยินดี  ตำบล  หน้าเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัด  ราชบุรี  ในวันที่  ๒๖-๒๘ มกราคม 2559 เวลา 09.00-12.00 น.

กำหนดผู้ประสงค์เข้าข้อมูล  ต้องลงทะเบียนการเข้าร่วมประมูลราคา  ในวันที่  ๒๙  มกราคม  ๒๕๕๙  ตั้งแต่เวลา  ๐๙.๐๐-๐๙.๓๐  น.  ณ  ฝ่ายบริหารทั่วไป  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดราชบุรี

กำหนดประมูลราคาขายทอดตลอด  ณ  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดราชบุรี  ในวันที่  ๒๙  มกราคม  ๒๕๕๙  เวลา  ๐๙.๓๐  น.  เป็นต้นไป  จนกว่าจะเสร็จในเวลาราชการวันเดียวกัน

 

 

 


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี