ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาซื้อ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนาน ๑๒ รายการ

วันที่ 12 ม.ค. 2559 (จำนวนคนอ่าน 92 คน)
 

                 การประปาส่วนภูมิภาคเขต  ๓  มีความประสงค์จะประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์  จำนาน  ๑๒  รายการ ดังนี้

                ๑.เครื่องดูดจ่ายสารละลายอัตโนมัติ                                  จำนวน    ๒  เครื่อง

                ขนาด  ๑๐  มิลลิลิตร(AUTOMAIC  DISPENSER)

                ราคากลางต่อหน่วยไม่รวมภาษีฯ  ๑๕,๐๐๐  บาท

                ๒.เครื่องทำน้ำบริสุทธิ์(DEIONZER)                                   จำนวน    ๒  เครื่อง

                ราคากลางต่อหน่วยไม่รวมภาษีฯ  ๓๐๐,๐๐๐  บาท

                ๓.เครื่องนับจำนวนโคโลนี (Colony  Counter)                               จำนวน    ๑  เครื่อง

                ราคากลางต่อหน่วยไม่รวมภาษีฯ  ๕๒,๐๐๐  บาท

                ๔.เครื่องผสมสารละลาย  (VORTEX  MIXER)                 จำนวน    ๑  เครื่อง

                ราคากลางต่อหน่วยไม่รวมภาษีฯ  ,๐๐๐  บาท

๕.เครื่องวัดการดูดกลืนแสง(COLORIMETER)                                จำนวน    ๑  เครื่อง

ราคากลางต่อหน่วยไม่รวมภาษีฯ  ๗๕,๐๐๐  บาท

๖.เครื่องวัดความขุ่นชนิดใช้ในงานสนาม                            จำนวน    ๑  เครื่อง

ราคากลางต่อหน่วยไม่รวมภาษีฯ  ๖๐,๐๐๐  บาท

๗.เครื่องวัดปริมาณคลอรีนคงเหลือและความเป็นกรด-ด่าง  จำนวน  ๕ เครื่อง

ชนิดตัวเลข(DIGTAL  COLORMETER  FOR  RESIDUAL  CHLORINE AND Ph)

ราคากลางต่อหน่วยไม่รวมภาษีฯ  ๒๐,๐๐๐  บาท

                ๘.ชุดกรองแบบสแตนเลส                                                    จำนวน  ๒  เครื่อง 

                ราคากลางต่อหน่วยไม่รวมภาษีฯ  ๒๔,๐๐๐  บาท

                ๙.เตาให้ความร้อนหาค่าซีโอดี (COD REACTOR)                           จำนวน  ๑ เครื่อง

                ราคากลางต่อหน่วยไม่รวมภาษีฯ  ๔๕,๐๐๐  บาท

๑๐.บอวเรตต์ชนิดตัวเลข(DIGITAL  BURETTE  ขนาด  ๕๐  มิลลิลิตร          จำนวน  ๓  เครื่อง

ราคากลางต่อหน่วยไม่รวมภาษีฯ  ๓๒,๐๐๐  บาท

๑๑.ปิเปตอัตโนมัติ(AUTOMATIC  PIPETTE)  ขนาด  ๑  มิลลิตร                                 จำนวน  ๒  เครื่อง

สำหรับงานทางด้านแบคทีเรีย

ราคากลางต่อหน่วยไม่รวมภาษีฯ  ๙,๐๐๐  บาท

๑๒.ปิเปตอัตโนมัติ(AUTOMATIC  PIPETTE)  ขนาด  ๑๐  มิลลิตร              จำนวน  ๒  เครื่อง

ราคากลางต่อหน่วยไม่รวมภาษีฯ  ๑๐,๐๐๐  บาท

กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่  ๒๗   มกราคม  ๒๕๕๙  ถึงวันที่  ๒๘  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙  ที่  งานพัสดุฯ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต  ๓  ระหว่างเวลา  ๐๙.๐๐-๑๕.๐๐  น.  และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคา  ณ  ห้อง  E-Auction  การประปาส่วนภูมิภาคเขต  ๓  ในวันที่  ๒๙  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙  เวลา  ๑๐.๓๐  น.

ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ  ๑๐๗.-  บาท  (ค่าเอกสาร  ๑๐๐  +  ภาษี  ๗ได้ที่  งานการเงิน  กองบัญชีและการเงิน  การประปาส่วนภูมิภาคเขต  ๓  เลขที่  ๑๒๘  หมู่  ๓  ตำบลท่าผา  อำเภอบ้านโป่ง  จังหวัดราชบุรี  ๗๐๑๑๐  ระหว่างวันที่  ๑๔  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙  ถึงวันที่  ๒๒  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙  ให้จัดซื้อได้ตั้งแต่เวลา  ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐  น.  เฉพาะวันที่สุดท้ายให้ซื้อได้ตั้งแต่เวลา  ๐๘.๓๐-๑๔.๓๐  น.  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  (๐๓๒)  ๒๐๐๗๘๑  ในวันเวลาราชการ

 

 

 


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี