ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาจ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำ บริเวณ บ้านวังน้ำโจน ม. ๑๐ ต.หนองมะค่าโมง

วันที่ 12 ม.ค. 2559 (จำนวนคนอ่าน 71 คน)
 

การประปาส่วนภูมิภาคเขต  ๓  มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำบริเวณ  บ้านวังน้ำโจน  ม.๑๐  ต.หนองมะค่าโมง  อ.ด่านช้าง  จ.สุพรรณบุรี  การประปาส่วนภูมิภาคสาขาด่านช้าง

ราคากลางของงานก่อสร้าง  ในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น  ๙๖๐,๐๐๐  บาท

(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่  ๑๕  มกราคม  ๒๕๕๙  ระหว่างเวลา  ๑๐.๐๐ น.  ถึง๑๑.๐๐  น.  ณ  การประปาส่วนภูมิภาคสาขาด่านช้างและกำหนดรับฟังคำชี้แจงละเอียดเพิ่มเติมในวันที่  -  เวลา-  น.  เป็นต้นไป

กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่  ๒๐  มกราคม  ๒๕๕๙  ถึงวันที่  ๒๑  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙  และที่  งานพัสดุฯ  กองบริหารทั่วไป  การประปาส่วนภูมิภาคเขต  ๓   ในวันและเวลาปฏิบัติงาน  สำหรับวันสุดท้ายยื่นซองได้ใน เวลา  ๐๘.๓๐-๑๑.๐๐  น.  และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคา  ณ  ห้อง  E-Auction  การประปาส่วนภูมิภาคเขต  ๓  ในวันที่  ๒๒  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙  เวลา  ๑๑.๐๐  น.

ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ  ๓,๒๑๐.-  บาท  ค่าแบบ๓,๐๐๐.-  บาท   ภาษี  ๒๑๐.-  บาท ได้ที่ งานการเงิน  กองบัญชีและการเงิน  การประปาส่วนภูมิภาคเขต  ๓  เลขที่  ๑๒๘  หมู่  ๓  ถนนแสงชูโต  ตำบลท่าผา  อำเภอบ้านโป่ง  จังหวัดราชบุรี  ๗๐๑๑๐  ระหว่างวันที่  ๗  มกราคม   ๒๕๕๙  ถึงวันที่  ๑๓ มกราคม ๒๕๕๙ ในวันและเวลาปฏิบัติงานสำหรับวันสุดท้ายจะติดต่อขอรับ/ซื้อแบบได้ในเวลา ๐๘.๓๐น.-๑๕.๐๐  น. 

สำหรับผู้ซื้อแบบ  หรือเอกสารสอบราคาเมื่อชำระเงินแล้วจะไม่คืนเงินให้  ยกเว้นกรณีที่การประปาส่วนภูมิภาคเขต  ๓  ยกเลิกโครงการ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานพัสดุและบัญชีทรัพย์สิน  กองบริหารทั่วไปการประปาส่วนภูมิภาคเขต  ๓  โทร.  ๐-๓๒๒๐-๐๗๗๙

 


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี