ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาจ้างเหมา งานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำ บริเวณ ข้ามสะพานวัดสำเภาล่ม-ปั้มเอสโซ่นางบวช

วันที่ 12 ม.ค. 2559 (จำนวนคนอ่าน 65 คน)
 

การประปาส่วนภูมิภาคเขต  ๓  มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมา  งานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำบริเวณบริเวณ  ข้ามสะพานวัดสำเภาล่ม-ปั้มเอสโซ่นางบวช  อ.เดิมบางนางบวช  จ.สุพรรณบุรี  การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเดิมบางนางบวช

ราคากลางของงานก่อสร้าง  ในการสอบราคาครั้งนี้  เป็นเงินทั้งสิ้น  ๑,๐๒๐,๐๐๐.-  บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่  ๒๐  มกราคม  ๒๕๕๙  ถึงวันที่  ๒๑  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙    งานพัสดุฯ  กองบริหารทั่วไป  การประปาส่วนภูมิภาคเขต  ๓   ในวันและเวลาปฏิบัติงาน  สำหรับวันสุดท้ายยื่นซองได้ใน เวลา  ๐๘.๓๐-๑๑.๐๐  น.  และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคา  ณ  ห้อง  e-Auction  การประปาส่วนภูมิภาคเขต  ๓  ในวันที่  ๒๒  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙  เวลา  ๑๑.๐๐  น.

ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ  ๕,๓๕๐.-  บาท  ค่าแบบ ๕,๐๐๐.-  บาท   ภาษี  ๓๕๐.-  บาท ได้ที่ งานการเงิน  กองบัญชีและการเงิน  การประปาส่วนภูมิภาคเขต  ๓  เลขที่  ๑๒๘  หมู่  ๓  ถนนแสงชูโต  ตำบลท่าผา  อำเภอบ้านโป่ง  จังหวัดราชบุรี  ๗๐๑๑๐  ระหว่างวันที่  ๗  มกราคม   ๒๕๕๙  ถึงวันที่  ๑๓  มกราคม ๒๕๕๙ ในวันและเวลาปฏิบัติงานสำหรับวันสุดท้ายจะติดต่อขอรับ/ซื้อแบบได้ในเวลา ๐๘.๓๐ น.-๑๕.๐๐  น. 

สำหรับผู้ซื้อแบบ  หรือเอกสารสอบราคาเมื่อชำระเงินแล้วจะไม่คืนเงินให้  ยกเว้นกรณีที่การประปาส่วนภูมิภาคเขต  ๓  ยกเลิกโครงการ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานพัสดุและบัญชีทรัพย์สิน  กองบริหารทั่วไปการประปาส่วนภูมิภาคเขต  ๓  โทร.  ๐-๓๒๒๐-๐๗๗๙

 


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี