ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
ประกวดราคาจ้างอนุรักษ์ฟื้นฟูอ่างเก็บน้ำวังกระดาษ พร้อมระบบกระจายน้ำ หมู่ที่ 8 ตำบลธงชัย

วันที่ 12 ม.ค. 2559 (จำนวนคนอ่าน 91 คน)
 

           กรมทรัพยากรน้ำ  โดยสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค  7  มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างอนุรักษ์ฟื้นฟูอ่างเก็บน้ำวังกระดาษ  พร้อมระบบกระจายน้ำ  หมู่ที่  8  ตำบลธงชัย  อำเภอบางสะพาน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  รหัสโครงการ  ปข.  20-4-353  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding)  ราคากลางของงานก่อสร้าง  ในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น  16,793,900.-  บาท  (สิบหกล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นสามพันเก้าร้อยบาทถ้วน)

            กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคา  ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  ระหว่างวันที่  28  ม.ค.  2559  ระหว่างเวลา  08.30  น.  ถึง  16.30  น. 

            ผู้สนใจสามารถซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  ในราคา  ชุดละ  500.-  บาท  (ห้าร้อยบาทถ้วน)  ได้ทางระบบ  จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงิน  ผ่านทางธนาคารในระหว่าง  วันที่  11 ม.ค.  2559  ถึงวันที่  18 ม.ค.  2559  โดยดาวน์โหลดเอกสารทาง  ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  ได้ภายหลังจากชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วก่อนการเสนอราคา  ดูรายละเอียดได้ที่เวปไซต์  ww.dwr.go.th  หรือ  www.gprocement.go.th  หรือสอบถามทางโทรศัพท์  หมายเลข  0-3222-7554  ในวันและเวลาราชการ


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี