ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างฝายทดน้ำโป่งกระทิงบนพร้อมขุดลอกลำห้วย

วันที่ 14 ม.ค. 2559 (จำนวนคนอ่าน 47 คน)
 

             จังหวัดราชบุรี  โดย  โครงการชลประทานราชบุรี  กรมชลประทาน  มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างฝายทดน้ำโป่งกระทิงบนพร้อมขุดลอกลำห้วย  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น  ๒,๘๐๑,๖๕๙.๖๖  บาท  (สองล้านแปดแสนหนึ่งพันหกร้อยห้าสิบเก้าบาทหกสิบหกสตางค์)

            กำหนดยื่นข้อเสนอและใบเสนอราคา  ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่  ๒๕  มกราคม  ๒๕๕๙  ระหว่างเวลา  ๐๘.๓๐  น.  ถึง  ๑๖.๓๐ น.

            ผู้สนใจสามารถซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  ในราคาชุดละ  ๕๐๐.-  บาท  ได้ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคารในระหว่างวันที่  ๑๒  มกราคม  ๒๕๕๙  ถึงวันที่  ๑๙  มกราคม  ๒๕๕๙  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์กรมชลประทาน  ( http://procurement.rid.ho.th)  หรือ เว็บไซต์กรมบัญชีกลาง  (www.gprocurement.go.thหรือสอบทางโทรศัพท์หมายเลข  ๐๓๒-๓๒๕๗๙๘  ในวันและเวลาราชการ

 


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี