ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาซื้อยา METHYLPREDNISOLONE Na SUCCINATE ๕๐๐ MG.

วันที่ 15 ม.ค. 2559 (จำนวนคนอ่าน 30 คน)
 

                 จังหวัดราชบุรี  จะดำเนินการสอบราคาซื้อยา  METHYLPREDNISOLONE Na  SUCCINATE  ๕๐๐  MG.  จำนวน  ๘๐๐  VIAL. 

                กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่  ๑๒  มกราคม  ๒๕๕๙  ถึงวันที่  ๒๙  มกราคม  ๒๕๕๙

ตั้งแต่เวลา  ๐๘.๓๐  น.  ถึงเวลา  ๑๖.๓๐  น.  ณ  ห้องประชุม  กลุ่มงานเภสัชกรรม  โรงพยาบาลราชบุรีและกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่  ๒  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙  ตั้งแต่เวลา  ๑๔.๐๐  น.  เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา ได้ที่  งานบริหารเวชภัณฑ์  กลุ่มงานเภสัชกรรม  โรงพยาบาลราชบุรี  ในวันที่  ๑๒  มกราคม  ๒๕๕๙  ถึงวันที่  ๒๙  มกราคม  ๒๕๕๙  ตั้งแต่  เวลา  ๐๘.๓๐  น.  ถึงเวลา๑๖.๓๐  น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์  www.rajburi.orgwww.ratchaburi.go.thwww.gprocurement.go.th  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  ๐  ๓๒๓๒  ๗๙๑๙  ในวันเวลาราชการ

 

 

 

 

 


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี