ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
ประกวดราคาจ้างอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบ้านหนองกวาง-บ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ที่8 ตำบลจรเข้เผือก

วันที่ 15 ม.ค. 2559 (จำนวนคนอ่าน 42 คน)
 

                 กรมทรัพยากรน้ำ  โดยสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค  7  มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบ้านหนองกวาง-บ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่  8  ตำบลจรเข้เผือก  อำเภอด่านมะขามเตี้ย  จังหวัดกาญจนบุรี  รหัสโครงการ  กจ.14-4-415  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)  ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น  9,188,700.-  บาท  (เก้าล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

                กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคา  ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  ในวันที่  29  ม.ค. 2559  ระหว่างเวลา  08.30  น. ถึง  16.30  น. 

                ผู้สนใจสามารถซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  ในราคา  ชุดละ  500.-  บาท  (ห้าร้อยบาทถ้วน)  ได้ระบบ  จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงิน  ผ่านทางธนาคารในระหว่างวันที่  14  ม.ค.  2559  ถึงวันที่  21  ม.ค.  2559  โดยดาวน์โหลดเอกสารทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  ได้ภายหลังจากชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วก่อนการเสนอราคา  ดูรายละเอียดได้ที่เวปไซต์  www.dwr.go.th  หรือ  www.gprocurement.go.th  หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข  0-3222-7554  ในวันและเวลาราชการ

 


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี