ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
ประกวดราคาจ้างอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบ้านเตาถ่าน ช่วง 2 หมู่ 2,7 ตำบลห้วยเขย่ง

วันที่ 15 ม.ค. 2559 (จำนวนคนอ่าน 43 คน)
 

                   กรมทรัพยากร  โดยสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค  7  มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบ้านเตาถ่าน  ช่วง  2  หมู่  2,7  ตำบลห้วยเขย่ง  อำเภอทองผาภูมิ  จังหวัดกาญจนบุรี  รหัสโครงการ  กจ.  14-4-432  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)  ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น  6,074,100.-  บาท  (หกล้านเจ็ดหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)

                กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคา  ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  ในวันที่  29  ม.ค. 2559  ระหว่างเวลา  08.30  น. ถึง  16.30  น. 

                ผู้สนใจสามารถซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  ในราคา  ชุดละ  500.  บาท  (ห้าร้อยบาทถ้วน)  ได้ระบบ  จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงิน  ผ่านทางธนาคารในระหว่างวันที่  14  ม.ค.  2559  ถึงวันที่  21  ม.ค.  2559  โดยดาวน์โหลดเอกสารทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  ได้ภายหลังจากชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วก่อนการเสนอราคา  ดูรายละเอียดได้ที่เวปไซต์  www.dwr.go.th  หรือ  www.gprocurement.go.th  หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข  0-3222-7554  ในวันและเวลาราชการ

 


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี