ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
การขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดเสื่อมสภาพ

วันที่ 18 ม.ค. 2559 (จำนวนคนอ่าน 108 คน)
 

จังหวัดราชบุรีโดยกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดราชบุรี  มีความประสงค์  จะขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดเสื่อมสภาพ  และหมดความจำเป็นต่อการใช้งาน  จำนวน  ๑๐  รายการ  ดังนี้

๑.เครื่องคอมพิวเตอร์  รุ่น  HP  g๓๑๘๕I จำนวน ๑ เครื่อง

๒.เครื่องคอมพิวเตอร์ยี่ห้อ  Compag  Serial  No๗๓๐๖KTPZ จำนวน ๑ เครื่อง

๓.เครื่องพิมพ์ยี่ห้อ  SAMSUNG  รุ่น  ML-๒๐๑๐ จำนวน ๑ เครื่อง

๔.เครื่องพิมพ์ยี่ห้อ  LEXMARK  รุ่น๓๕๕๐ จำนวน ๑ เครื่อง

๕.เครื่องพิมพ์ยี่ห้อ  HP Photo  smart  D  ๕๔๖๐ จำนวน ๑ เครื่อง

๖.เครื่องสแกนเนอร์ จำนวน ๑ เครื่อง

๗.เครื่องโปรเจ็คเตอร์  รุ่น  Acer  XD๑๑๕๐ จำนวน ๑ เครื่อง

๘.เครื่องรับ-ส่งโทรสาร  ยี่ห้อ  ซัมซุงSCX-๔๒๑๖F จำนวน ๑ เครื่อง

๙.เครื่องปรับอากาศยี่ห้อ  FOCUS  รุ่นCS-๒๘/AK-๘๐๐ จำนวน ๑               เครื่อง

๑๐.Wireless ADSL  Router  Modem  ๕๔  Mdps port  Linksys  WAG  ๑๒๐  n s/n  SUWool  ๔๐๒๑๕๑ จำนวน ๑ เครื่อง

ผู้ประสงค์จะเข้าประมูล บุคคลธรรมดาจะต้องยื่นบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมสำเนาหรือกรณีเป็นนิติบุคคลจะต้องมีหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ถ้าเป็นตัวแทนต้องนำหนังสือมอบอำนาจของนิติบุคคล  พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง  ระหว่างวันที่  ๑๕  มกราคม  ๒๕๕๙  -  วันที่  ๒๕  มกราคม  ๒๕๕๙  ระหว่างเวลา  ๑๐.๐๐  น.  ถึงเวลา  ๑๐.๓๐  น.  ณ  กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดราชบุรี  หลังศาลากลางจังหวัดราชบุรี

การขายทอดตลาดจะขายโดยวิธีประมูลด้วยวาจา  การตัดสินชี้ขาดในเรื่องตัวบุคคลผู้ประมูลได้และราคาในการขายทอดตลาดพัสดุนั้น  ประธานกรรมการขายทอดตลาดจะแสดงการตกลงด้วยการเคาะไม้

การเสนอราคาจะต้องมาเสนอราคาด้วยวาจา  ในวันที่  ๒๖  มกราคม  ๒๕๕๙  ระหว่างเวลา  ๑๐.๓๐  น.  ถึงเวลา ๑๑.๐๐ น.  ณ  กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดราชบุรี  หลังศาลากลางจังหวัดราชบุรี

ผู้สนใจติดต่อขอทราบรายละเอียดได้ที่เจ้าหน้าที่พัสดุ  กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน  จังหวัดราชบุรี  หลังศาลากลางจังหวัดราชบุรี  โทร.  ๐๓๒-๓๓๗๘๗๐ ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี