ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาจ้างจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ครั้งที่ ๓

วันที่ 18 ม.ค. 2559 (จำนวนคนอ่าน 42 คน)
 

จังหวัดราชบุรี  มีความประสงค์จะสอบราคาจัดจ้างแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์  OTOP  ครั้งที่  ๓  ภายใต้ชื่องาน  "มหกรรมราชบุรี  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ของดี  ของกินอร่อย”  ระหว่างวันที่  ๑๐  -  ๑๔  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙  ณ ศูนย์การค้าฟิวเจอร์ปาร์ครังสิต อำเภอธัญบุรี  จังหวัดปทุมธานี

กำหนดยื่นซองสอบราคา  ในวันที่  ๑๔  มกราคม  ๒๕๕๙  ถึงวันที่  ๒๕  มกราคม  ๒๕๕๙  ตั้งแต่เวลา  ๐๘.๓๐  น.  ถึง  เวลา  ๑๖๓๐  น.  ณ  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี  ชั้น  ๓  ศาลากลางจังหวัดราชบุรี  และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่  ๒๖  มกราคม  ๒๕๕๙  ตั้งแต่เวลา  ๑๐.๐๐  น.  เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาจ้าง  ได้ที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี  ชั้น  ๓  ศาลากลางจังหวัดราชบุรี  ในวันที่  ๑๔  มกราคม  ๒๕๕๙ ถึงวันที่  ๒๕  มกราคม  ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา  ๐๘.๓๐  น.  ถึง  เวลา  ๑๖.๓๐  น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์  http://www.gprocurement.go.th  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๓๒๓๓-๗๑๐๓  ในวันและเวลาราชการ

 

 

 

 

 

 

 

 


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี