ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงเก็บครุภัณฑ์เครื่องสูบน้ำราชบุรี

วันที่ 26 ม.ค. 2559 (จำนวนคนอ่าน 65 คน)
 

กรมทรัพยากรน้ำ โดยสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 7 มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงเก็บครุภัณฑ์เครื่องสูบน้ำราชบุรี สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 7 ตำบลห้วยไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 4,253,200.- (สี่ล้านสองแสนห้าหมื่นสามพันสองร้อยบาทถ้วน)

กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคา ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 5 ก.พ. 2559 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น.

ผู้สนใจสามารถซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในราคา ชุดละ 500.- บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) ได้ทางระบบ จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงิน ผ่านทางธนาคารในระหว่าง วันที่ 25 ม.ค. 2559 ถึงวันที่ 1 ก.พ. 2559 โดยดาวน์โหลดเอกสารทาง ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ภายหลังจากชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วก่อนการเสนอราคา ดูรายละเอียดได้ที่เวปไซต์ www.dwr.go.th  หรือ  www.gprocuremnt.go.th  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  0-3222-7554  ในเวลาราชการ

 

 

 


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี