ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
ประกวดราคาจ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำ บริเวณ หมู่ที่ ๒,๓,๔,๗,๘ และ หมู่ที่ ๙ ต.หนองกะปุ อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี

วันที่ 26 ม.ค. 2559 (จำนวนคนอ่าน 69 คน)
 

การประปาส่วนภูมิภาคเขต  ๓  (กปภ.ข. )  มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำ  บริเวณ หมู่ที่  ๒,,,,๘  และ  หมู่ที่  ๙  ต.หนองกะปุ  อ.บ้านลาด  จ.เพชรบุรี  การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเพชรบุรี  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

            ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้  เป็นเงินสิ้น  ๑๔,๙๘๐,๐๐๐.-  บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

          กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่  ๒๘  มกราคม  ๒๕๕๙  ระหว่างเวลา  ๑๐.๐๐ น.  ถึง  ๑๑.๐๐  น.  ณ  การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเพชรบุรี 

            กำหนดยื่นซองประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  ในวันที่  ๒  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙  ระหว่างเวลา  ๑๐.๐๐  น.  ถึง  ๑๑.๐๐  น.  ณ.  งานพัสดุฯ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต  ๓  และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา  ในวันที่  ๕  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙  เวลา  ๑/.๐๐  น.  และกำหนดเสนอราคา  ในวันที่  ๑๒  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙ 

            ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารประกวดราคาจ้าง  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในราคา  ชุดละ  ๒๑,๔๐๐.-บาท  (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มได้ที่งานการเงิน  กองบัญชีและการเงิน  การประปาส่วนภูมิภาคเขต  ๓  ระหว่างวันที่  ๒๒  มกรคม  ๒๕๕๙  ถึงวันที่  ๒๗  มกราคม  ๒๕๕๙  ตั้งแต่เวลา  ๐๘.๓๐  น.  ถึงเวลา  ๑๕.๐๐ น.  เมื่อชำระเงินแล้ว  กปภ.ข.๓  จะไม่คืนให้  ยกเลิกโครงการ  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ไซต์ www.pwa.go.th  หรือ  www.gprocuremnt.go.th  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  ๐๓๒-๒๐๐๗๗๙  ในเวลาราชการ


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี