ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
ประกวดราคาจ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำประปาบริเวณ ม.๔

วันที่ 27 ม.ค. 2559 (จำนวนคนอ่าน 178 คน)
 

การประปาส่วนภูมิภาคเขต  ๓  (กปภ.ข.๓)  มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำประปา  บริเวณ ม.๔   ต.หอมเกร็ด  -  ซอยแก้วทิพย์   ม.ศุภมงคล  ต.ท่าตลาด  อ.สามพราน  จ.นครปฐม  การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสามพราน ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้  เป็นเงิน  ๒,๖๗๐,๐๐๐.-  บาท  (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่  ๕  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙  ระหว่างเวลา  ๑๐.๐๐  น.  ถึง๑๑.๐๐  น.  ณ  การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสามพราน 

กำหนดยื่นซองประกวดราคาจ้างด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์  ในวันที่  ๑๐  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙ ระหว่างเวลา  ๑๐.๐๐  น. ถึง  ๑๑.๐๐  น.  ณ  งานพัสดุฯ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต  ๓  และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาในวันที่  ๑๖  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙  เวลา  ๑๑.๐๐  น.  และกำหนดเสนอราคาในวันที่  ๒๔  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙

ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในราคา ชุดละ  ๘,๕๖๐.-  บาท  (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)  ได้ที่งานการเงิน  กองบัญชีและการเงิน  การประปาส่วนภูมิภาคเขต  ๓  ระหว่างวันที่  ๒  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙  ถึงวันที่  ๔  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙  ตั้งแต่เวลา  ๐๘.๓๐  น.  ถึงเวลา  ๑๕.๐๐  น.  เมื่อชำระเงินแล้ว  กปภ.ข.๓  จะไม่คืนให้  ยกเว้นกรณีที่  กปภ.ข.๓  ยกเลิกโครงการ  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์  www.pwa.co.th  หรือ  www.gprocurmnt.go.th  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  ๐๓๒-๒๐๐-๗๗๙ ในวันเวลาราชการ

 

 


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี