ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาจ้างเหมาดูแลตกแต่งภูมิทัศน์ และดูแลทำความสะอาด

วันที่ 7 ก.ย. 2554 (จำนวนคนอ่าน 57 คน)
 
      กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมาดูแลตกแต่งภูมิทัศน์ และดูแลทำความสะอาด ของศูนย์การเรียนรู้โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว จังหวัดราชบุรี ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 540,000.00 บาท (ห้าแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) ต่อ 1 ปีงบประมาณ ดังนี้
       1.จ้างเหมาดูแลตกแต่งภูมิทัศน์ เป็นเงิน 300,000.00 บาท (สามแสนบาทถ้วน) ต่อ 1 ปีงบประมาณ โดยมีพื้นที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ บริเวณสนามกีฬาเอนกประสงค์ , บริเวณศูนย์พัฒนาทักษะชีวิต ,บริเวณสวนสุขภาพชุมชนสายใยรักแห่งครอบครัว , บริเวณสวนศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย ทีปังกรการุณยมิตร ราชบุรี
       2.จ้างเหมาดูแลทำความสะอาด เป็นเงิน 240,000.00 บาท (สองแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) ต่อ 1 ปีงบประมาณ โดยมีพื้นที่ความรับผิดชอบดังนี้ ห้องน้ำหลังอาคารเอนกประสงค์ จำนวน 4 ห้อง ,ห้องน้ำหลังอาคารอุทยานการเรียนรู้ จำนวน 4 ห้อง ,ห้องน้ำอาคารคลังปัญญา จำนวน 4 ห้อง ,ห้องน้ำขนาด 10 ห้อง ด้านหลังศูนย์การเรียนรู้ฯ ,ห้องน้ำอาคารพักชาย-หญิง จำนวน 16 ห้อง ,ห้องน้ำสวนสุขภาพชุมชนสายใยรัก จำนวน 10 ห้อง ,ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย ทีปังกรการุณยมิตร ราชบุรี ,ทางเดินเชื่อมต่อระหว่างอาคาร ,อาคารเรียนรู้การประหยัดพลังงาน
       ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ศูนย์การเรียนรู้โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว จังหวัดราชบุรีฯ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 032-737367 และ 032-737337 ต่อ 11 ในวันและเวลาราชการ ตามรายละเอียดต่อไปนี้
         1.กำหนดรับเอกสารสอบราคา วันที่ 5-15 กันยายน 2554 เวลา 09.00-16.00 น.
         2.ยื่นซองสอบราคา วันที่ 16 กันยายน 2554 เวลา 10.00 – 11.00 น.
         3.เปิดซองพิจารณาผล วันที่ 16 กันยายน 2554 เวลา 13.00-14.00 น.
         4.ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา วันที่ 16 กันยายน 2554 เวลา 16.30 น.
                                    --------------------------------------- นางชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี