ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
ศาลแขวงราชบุรี จำหน่ายไม้สักที่ปลูกในที่ดินราชพัสดุโดยวิธีตกลงราคา

วันที่ 29 ม.ค. 2559 (จำนวนคนอ่าน 303 คน)
 

ศาลแขวงราชบุรี  จะทำการจำหน่ายไม้สักที่ปลูกในที่ดินราชพัสดุ  จำนวน  ๑๘  ท่อน  ด้วยวิธีตกลงราคาโดยให้เสนอราคาใส่ซองปิดผนึก พิจารณาราคารวม ณ  ศาลแขวงราชบุรี  ตำบลหน้าเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดราชบุรี  ในวันที่  ๒  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙    ตั้งแต่เวลา  ๐๙.๓๐  น.

ผู้เสนอราคาจะต้องแสดงความประสงค์โดยการลงทะเบียนและยื่นเอกสารหลักฐาน สำเนาบัตรประชาชน  มามอบให้ไว้กับคณะกรรมการจำหน่าย  ในวันที่  ๒  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙  เวลา  ๐๙.๓๐ – ๑๐.๐๐  น. ผู้ที่ไม่ได้ลงทะเบียนไม่มีสิทธิเข้าร่วมเสนอราคา  และศาลแขวงราชบุรีจะมอบเอกสารการเสนอราคาให้แก่ผู้มาลงทะเบียนเท่านั้น การจำหน่ายจะใช้ราคาตั้งต้นที่ราคา 11,752.50 บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบสองบาทห้าสิบสตางค์) เป็นราคาขายขั้นต่ำก่อนเปิดให้มีการเสนอราคา

ผู้เสนอราคาได้จะต้องชำระเงินทั้งหมดเป็นเงินสด  ในราคาที่คณะกรรมการจำหน่ายตกลงขาย  ภายในเวลา  ๑๖.๓๐  น.  ในวันที่  ๒  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙  หากไม่ชำระให้ครบถ้วนภายในกำหนดเวลาดังกล่าว  จะถือว่าสละสิทธิ์

ผู้สนใจให้ติดต่อขอดูไม้สักได้ในวันที่  ๑  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙  ตั้งแต่  ๐๘.๓๐ –  ๑๖.๓๐  น.  และสอบถามรายละเอียดต่างๆ  ได้ที่งานพัสดุ  กลุ่มงานคลัง  โทรศัพท์หมายเลข  ๐๓๒-๓๒๖๓๓๗,  ๐๓๒ – ๓๓๗๐๐๔  ต่อ  ๑๐๕  ในวันและเวลาราชการ

 

 


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี