ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาซื้อยา DASATINB ๗๐ MG. TABLET

วันที่ 1 ก.พ. 2559 (จำนวนคนอ่าน 84 คน)
 

จังหวัดราชบุรี  จะดำเนินการสอบราคาซื้อยา  DASATINB  ๗๐  MG.  TABLET  จำนวน  ๔๘๐  เม็ด 

            กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่  ๒๗  มกราคม  ๒๕๕๙  ถึงวันที่  ๑๑  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙  ตั้งแต่เวลา  ๐๘.๓๐  น.  ถึงเวลา  ๑๖.๓๐  น.  ณ  ห้องประชุม  กลุ่มงานเภสัชกรรม  โรงพยาบาลราชบุรีและ  กำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่  ๑๕  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙  ตั้งแต่เวลา  ๑๔.๐๐  เป็นต้นไป

            ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารราคาได้ที่  งานบริหารเวชภัณฑ์  กลุ่มงานเภสัชกรรม  โรงพยาบาลราชบุรี  ในวันที่  ๒๗  มกราคม  ๒๕๕๙  ถึงวันที่  ๑๑  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙  ตั้งแต่เวลา  ๐๘.๓๐  น.  ถึงเวลา  ๑๖.๓๐  น.  ดูรายละเอียดไดที่เว็บไซต์  www.rajburi.orgwww.rachaburi.go.thwww.gprocurement.go.th  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  ๐  ๓๒๓๒  ๗๙๑๙  ในวันและเวลาราชการ


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี