ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์

วันที่ 7 ก.ย. 2554 (จำนวนคนอ่าน 74 คน)
 
            จังหวัดราชบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ ตามรายการดังนี้
            1.ราวคู่ขนาน (Parallel Bars) จำนวน 1 ชุด
            2.ชุดออกกำลังกายโดยวิธีแขวนและพยุง (Suspension Standard Model) จำนวน 1 ชุด
            3.ดัมเบลลูกตุ้มทาสีเทา จำนวน 1 ชุด
            กำหนดยื่นซองสอบราคาได้ตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2554 ถึงวันที่ 20 กันยายน 2554 ในวัน,เวลาราชการ และเมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นซองสอบราคาแล้วจะไม่รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด กำหนดเปิดซองสอบราคา ณ ห้องประชุม 6 โรงพยาบาลบ้านโป่ง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ในวันที่ 21 กันยายน 2554 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ งานพัสดุ โรงพยาบาลบ้านโป่ง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 20 กันยายน 2554 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 032-222744 โทรสารหมายเลข 032-211766 ในวันและเวลาราชการ ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.bph.Moph.go.th และwww.gprocurement.go.th///นางชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี