ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ราชบุรีประชาสัมพันธ์การยกเว้นการตรวจสอบภาษีอากรย้อนหลัง

วันที่ 2 ก.พ. 2559 (จำนวนคนอ่าน 68 คน)
 

                 นายสมชาย  นิลยาภรณ์  สรรพากรพื้นที่ราชบุรี  แจ้งว่าตามที่มีพระราชกำหนดยกเว้นและสนับสนุนการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร  พ.ศ.  ๒๕๕๙  และ     พระราชกฤษฎีกา  ออกตามความในประมวลรัษฎากร  ว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่  ๕๙๕ )  พ.ศ.  ๒๕๕8  โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่  ๑  มกราคม  ๒๕๕๙  และ  วันที่  ๒  มกราคม  ๒๕๕๙  ตามลำดับ  เป็นต้นไป  เป็นการยกเว้นการตรวจสอบ  ไต่สวน  ประเมิน  หรือสั่งให้เสียภาษีอากร และความรับผิดชอบทางอาญาตามประมวลรัษฎากร  ให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล  สำหรับรายได้ที่เกิดขึ้นในรอบระยะเวลาบัญชีที่มีวันเริ่มต้นก่อนวันที่  ๑  มกราคม  ๒๕๕๙  หรือมูลค่าของฐานภาษี  รายรับ  หรือการกระทำตราสารที่เกิดขึ้นก่อนวันที่  ๑   มกราคม  ๒๕๕๙   โดยบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่จะได้รับสิทธิประโยชน์ต้องมีคุณสมบัติ  ดังนี้

            ๑.เป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีรายได้ไม่เกินห้าร้อยล้านบาทในรอบระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมา  ซึ่งมีระยะเวลาครบรอบสิบสองเดือน  ทั้งนี้  วันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชีจะต้องสิ้นสุดก่อนหรือในวันที่  ๓๑  ธันวาคม  ๒๕๕๘

            ๒.ได้มีการจดแจ้งต่อกรมสรรพากรในการจัดทำบัญชีและงบการเงินให้สอดคล้องกับสภาพที่แท้จริงของกิจการ  (บัญชีเล่มเดียว)  ตามแบบแจ้งขอเป็นผู้ประกอบการตามกฎหมายว่าด้วย  การยกเว้นและสนับสนุนการปฏิบัติการ  เกี่ยวกับภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร  ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทางเว็บไซต์กรมสรรพากร  http://www.rd.go.th  ตั้งแต่วันที่  ๑๕  มกราคม  ๒๕๕๙  ถึงวันที่  ๑๕  มีนาคม  ๒๕๕๙

            สำหรับกรณีบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่เป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ซึ่งจัดตั้งขึ้นก่อนวันที่ 1 มกราคม 2559 ซึ่งมีทุนชำระแล้วในวันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชีไม่เกินห้าล้านบาท และมีรายได้จากการขายสินค้าและให้บริการในรอบระยะเวลาบัญชีไม่เกินสามสิบล้านบาท ที่ได้จดแจ้งตามพระราชกำหนดยกเว้นและสนับสนุนการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร จะได้รับสิทธิประโยชน์ในการยกเว้นและลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล ดังนี้ กำไรสุทธิ 0-300,000 บาท อัตราภาษีรอบระยะเวลาบัญชีปี 2559 -2560 ยกเว้น กำไรสุทธิ 300,001 ขึ้นไป อัตราภาษีรอบระยะเวลาบัญชีปี 2559 ยกเว้น อัตราภาษีรอบระยะเวลาบัญชีปี 2560 จำนวน 10%

ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์กรมสรรพากร  www.rd.go.th   หรือติดต่อสอบถามได้ที่  RD  Call  Center   โทร.๑๑๖๑  หรือสำนักงานสรรพากรพื้นที่ราชบุรี  โทร.๐-๓๒๗๑-๙๕๐๐

 

 

 


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี