ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชนจังหวัดราชบุรี

วันที่ 2 ก.พ. 2559 (จำนวนคนอ่าน 70 คน)
 

นายสุรพล  แสวงศักดิ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี  จะดำเนินการสรรหาที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน ทั้ง  ๔  ด้าน ๆ ละ  ๑  คน  คือด้านเศรษฐกิจ  ด้านสังคม  ด้านวิชาการและด้านสิ่งแวดล้อม  คุณสมบัติของผู้ที่จะเป็นที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน เป็นผู้มีความรู้  ความชำนาญ เชี่ยวชาญ    และสนใจในด้านเศรษฐกิจ  ด้านสังคม  ด้านวิชาการ  หรือด้านสิ่งแวดล้อม ด้านใดด้านหนึ่ง ไม่เป็นข้าราชการหรือผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นผู้มีผลงานในด้านที่ตนเองมีความรู้ ความชำนาญ เชี่ยวชาญปรากฏชัดเจน จนเป็นที่ยอมรับของสังคมหรือชุมชนภายในจังหวัดที่ตนมีภูมิลำเนา โดยได้ปฏิบัติงานในด้านนั้นมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี เช่น ปราชญ์ชาวบ้าน หรือผู้นำภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นสมาชิกขององค์กรชุมชนหรือหน่วยงานที่มีการจัดตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการหรือไม่เป็นทางการและเป็นองค์กรซึ่งมีผลงานในการพัฒนาเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป เป็นผู้มีการประสานสัมพันธ์ที่ดีกับทุกภาคส่วนในจังหวัดที่ตนมีภูมิลำเนา สามารถปฏิบัติงานร่วมกับทุกฝ่ายได้อย่างราบรื่น เป็นผู้ที่มีที่อยู่อาศัยและมีทะเบียนบ้านอยู่ในจังหวัดที่เปิดรับสมัครและตนปฏิบัติงานอยู่ในปัจจุบัน เป็นผู้ที่มีจิตอาสา

ผู้ที่สนใจสามารถ  Download  รายละเอียดได้ที่  www.ratchaburi.go.th หัวข้อข่าวประกาศหรือ ติดต่อขอรับใบสมัครและสมัครได้ที่กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดราชบุรี  ศาลากลางจังหวัดราชบุรี  ชั้น  ๑  ตั้งแต่วันที่  ๑-๑๐  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙  (ในวันราชการ)  เวลา  ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐  น.  สอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์  ๐-๓๒๓๒-๒๖๗๗

 

 

 


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี