ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
จังหวัดราชบุรีสอบซื้อวัสดุการแพทย์ไตเทียม

วันที่ 2 ก.พ. 2559 (จำนวนคนอ่าน 89 คน)
 

              จังหวัดราชบุรี  มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์ไตเทียม  จำนวน  ๓  รายการ  คือ ๑. น้ำยาไตเทียมชนิด A(Pat  A)  จำนวนประมาณ  ๔,๓๐๐  แกลลอน  ๒. น้ำยาไตเทียมชนิด  B  (Part  B)  จำนวนประมาณ  ๔,๓๐๐  แกลลอน  ๓.  ชุดนำเลือด  Blood  Line  Set  จำนวนประมาณ  ๕,๐๐  ชุด  แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ  ในวงเงินประมาณ  ๙๙๕,๖๐๐  บาท  (เก้าแสนเก้าหมื่นห้าพันหกร้อยบาทถ้วน)  ของโรงพยาบาลโพธาราม

            กำหนดยื่นซองสอบราคา  ในวันที่  ๒๙  มกราคม  ๒๕๕๙  ถึง  วันที่ ๙  กุมภาพันธ์  ตั้งแต่เวลา  ๐๘.๓๐  น.  –  ๑๖.๓๐  น.  ในวันราชการ  ณ  งานพัสดุ  ชั้น  ๙  อาคารเฉลิมพระเกียรติ  โรงพยาบาลโพธาราม  อำเภอโพธาราม  จังหวัดราชบุรี   และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคา  ณ  ห้องรับรองชั้น  ๙  อาคารเฉลิมพระเกียรติ  โรงพยาบาลโพธาราม ในวันที่  ๑๗   กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙  ตั้งแต่เวลา  ๑๔.๐๐  น.

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่  งานพัสดุ  ฝ่ายการเงินและพัสดุชั้น  ๙  อาคารเฉลิมพระเกียติ  โรงพยาบาลโพธาราม  อำเภอโพธาราม  จังหวัดราชบุรี  ระหว่างวันที่  ๒๙  มกราคม  ถึงวันที่  ๙  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙  ในวันและเวลาราชการ  หรือสอบถามทางโทรศัพท์เลขหมาย  ๐  ๓๒๓๕  ๕๓๐๐-๙  ต่อ  ๖๔๐  หรือทางเว็บไซต์  ของกรมบัญชีกลาง  และ  www.photharamhosp.go.th

 

 


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี