ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาซื้อพันธุ์อ้อย

วันที่ 2 ก.พ. 2559 (จำนวนคนอ่าน 90 คน)
 

               คณะอนุกรรมการอ้อยระดับท้องถิ่น  เขต  ๒  จังหวัดราชบุรี  มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อพันธุ์อ้อย  พันธุ์ขอนแก่น  ๓  จำนวน  ๑๖๒  ตัน

          กำหนดยื่นซองสอบราคาซึ่งผนึกซองเรียบร้อยแล้ว จ่าหน้าถึงประธานคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา ที่เจ้าหน้าที่พัสดุโครงการพัฒนาด้านอ้อยปี ๒๕๕๘ คณะกรรมการอ้อยระดับท้องถิ่น เขต ๒ จังหวัดราชบุรี ในวันที่ ๒-๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ระหว่างเวลา ๐๘๓๐ น. ถึง ๑๖๓๐ น. และกำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมเล็กสมาคมกลุ่มชาวไร่อ้อย เขต ๗

            ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่  สำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการอ้อยระดับ ท้องถิ่น  เขต  ๒  จังหวัดราชบุรี  อาคารสมาคมกลุ่มชาวไร่อ้อย  เขต  ๗  เลขที่  ๙/๘  ม.  ๔  ตำบลท่าไม้  อำเภอท่ามะกา  จังหวัดกาญจนบุรี  ๗๑๑๒๐  ตั้งแต่วันที่  ๑  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙   ถึงวันที่  ๒๕๕๙  หรือสอบถามทางโทรศัพท์  หมายเลข  ๐-๓๔๕๔-๑๒๖๙  ,๐-๓๔๕๔-๑๙๓๗  ในวันและเวลาราชการ

 

 


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี