ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาซื้อพันธุ์อ้อย

วันที่ 2 ก.พ. 2559 (จำนวนคนอ่าน 123 คน)
 

คณะอนุกรรมการอ้อยระดับท้องถิ่น เขต  ๓ จังหวัดสุพรรณบุรี  มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อพันธุ์อ้อย  จำนวน  ๓  รายการดั้งนี้

            ๑.พันธุ์ขอนแก่น  ๓    จำนวน  ๑๕๕  ตัน

            ๒.พันธุ์LK ๙๒-๑๑    จำนวน  ๓๔     ตัน

            ๓. พันธุ์อู่ทอง  ๑๒    จำนวน  ๑๐๒   ตัน

กำหนดยื่นซองสอบราคาซึ่งผนึกซองเรียบร้อยแล้ว จ่าหน้าถึงประธานคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา ที่เจ้าหน้าที่พัสดุโครงการพัฒนาด้านอ้อยปี ๒๕๕๘ คณะอนุกรรมการอ้อยระดับท้องถิ่น เขต ๓ จังหวัดสุพรรณบุรี ในวันที่ ๒-๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ระหว่างเวลา ๐๘๓๐-๑๖๓๐ น. และกำหนดเปิดซองสอบราคา     ราคาในวันที่  ๑๖  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙  เวลา  ๑๐.๐๐  น. เป็นต้นไป  ณ  ห้องประชุมเล็กสมาคมกลุ่มชาวไร่อ้อย  เขต  ๗

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่  สำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการอ้อยระดับท้องถิ่น  เขต  ๓  จังหวัดสุพรรณบุรี  อาคารสมาคมกลุ่มชาวไร่อ้อย  เขต  ๗  เลขที่  ๙-๘  ม.๔  ตำบลท่าไม้  อำเภอท่ามะกา  จังหวัดกาญจนบุรี  ๗๑๑๒๐  ตั้งแต่วันที่  ๑  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙  ถึงวันที่  ๑๒  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙  หรือสอบถามทางโทรศัพท์  หมายเลข  ๐-๓๔๕๔-๑๒๖๙ , ๐-๓๔๕๔-  ๑๙๓๗  ในวันและเวลาราชการ

 

 

 

 

 

 


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี