ข่าวประชาสัมพันธ์
สรรพากรพื้นที่ราชบุรีเตือนถึงกำหนดเวลายื่นแบบ ภ.ง.ด.๙๐ และ ภ.ง.ด.๙๑ สำหรับปีภาษี ๒๕๕๘

วันที่ 4 ก.พ. 2559 (จำนวนคนอ่าน 380 คน)
 

                 นายสมชาย  นิลยาภรณ์  สรรพากรพื้นที่ราชบุรี  เปิดเผยว่าขณะนี้ถึงกำหนดเวลาที่ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาซึ่งได้รับเงินได้พึงประเมินตามมาตรา  ๔๐()  (๘  )แห่งประมวลรัษฎากร  ตั้งแต่เดือนมกราคม  ๒๕๕๘  ถึงเดือนธันวาคม  ๒๕๕๘  ต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด. ๙๐หากมีเงินได้พึงประเมินเฉพาะตามมาตรา  ๔๐ ()  แห่งประมวลรัษฎากรเพียงประเภทเดียวต้องยืนแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา  (ภ.ง.ด.๙๑ โดยสามารถยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่  ณ  สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาในท้องที่ที่เป็นภูมิลำเนาภายในวันที่  ๓๑  มีนาคม  ๒๕๕๙  ในวันและเวลาราชการ  หรือยื่นผ่านระบบข่ายอินเทอร์เน็ตเว็บไซต์กรมสรรพากร  www.rd.go.th  ภายใน  วันที่  ๘  เมษายน  ๒๕๕๙  ตลอด  ๒๔  ชั่วโมง  ไม่เว้นวันหยุดราชการ  กรณีภาษีที่ต้องชำระมีจำนวนตั้งแต่  ๓,๐๐๐  บาท ขึ้นไป  จะขอผ่อนชำระเป็น  ๓  งวดๆละเท่าๆ  กันก็ได้  ทั้งนี้  หากบุคคลใดไม่ยืนแบบภายในกำหนดเวลาที่กฎหมายกำหนดจะต้องชำระค่าปรับเหตุแห่งการล่าช้าไม่เกิน  ๒,๐๐๐  บาท  และต้องชำระเงินเพิ่มร้อยละ  ๑.๕  ต่อเดือน  หรือเศษของเดือนด้วย

            อนึ่ง  ขอขอบคุณบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคล(ภ.ง.ด.๕๑สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในวันที่  ๑  มกราคม  ๒๕๕๘  ซึ่งครบกำหนดเวลาการยื่นแบบเมื่อวันที่  ๓๑  สิงหาคม  ๒๕๕๘  และวันที่  ๘  กันยายน  ๒๕๕๘  (กรณียื่นผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต)

            จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน  เพื่อสิทธิประโยชน์ในทางภาษีของท่านสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์กรมสรรพากร  www.rd.go.th  หรือติดต่อสอบถามได้ที่  RD  Call  Center  โทร.๑๑๖๑  หรือสรรพากรพื้นที่ราชบุรี  โทร.๐-  ๓๒๗๑-๙๕๐๐

                                    


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี