ข่าวประชาสัมพันธ์
สรรพากรพื้นที่ราชบุรีประชาสัมพันธ์การหักลดหย่อนค่าซื้อสินค้าหรือบริการในประเทศ

วันที่ 4 ก.พ. 2559 (จำนวนคนอ่าน 209 คน)
 

            นายสมชาย  นิลยาภรณ์  สรรพากรพื้นที่ราชบุรี เปิดเผยว่าตามที่มีกฎกระทรวง  ฉบับที่  ๓๑๐  (พ.ศ.๒๕๕๘)  ประกอบกับประกาศอธิบดีกรมสรรพากร  เกี่ยวกับภาษีเงินได้  (ฉบับที่๒๖๓เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์  วิธีการและเงื่อนไขการยกเว้นภาษีได้สำหรับเงินได้เท่าที่จ่ายเป็นค่าซื้อสินค้าหรือบริการ  ลงวันที่  ๒๕  ธันวาคม  พ.ศ.๒๕๕๘  โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่  ๒๕  ธันวาคม  ๒๕๕๘  เป็นต้นไป

๑.การยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับเงินได้เท่าที่จ่ายเป็นค่าซื้อสินค้าหรือค่าบริการให้แก่ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม  และได้รับใบกำกับภาษีตามมาตรา  ๘๖/๔  แห่งประมวลรัษฎากร  (แบบเต็มรูป) ในระหว่างวันที่  ๒๕  ธันวาคม  ๒๕๕๘  โดยไม่รวมถึงสินค้าที่เป็นสุรา  เบียร์  ไวน์  ยาสูบ  น้ำมันและก๊าซสำหรับเติมยานพาหนะ  รถยนต์  รถจักรยานยนต์และเรือ  ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

            ๑.๑เป็นผู้มีเงินได้ซึ่งมีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา  แต่ไม่รวมถึงห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล  ให้ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ตามจำนวนที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน  ๑๕,๐๐๐  บาท

๑.๒กรณีสามีหรือภริยามีเงินได้ฝ่ายเดียว  ให้ยกเว้นภาษีให้แก่สามีหรือภริยา  ซึ่งเป็นผู้มีเงินได้ตามจำนวนที่ผู้มีเงินได้จ่ายจริงแต่ไม่เกิน ๑๕,๐๐๐  บาท

๑.๓กรณีสามีภริยาต่างฝ่ายต่างมีเงินได้

๑.๓.๑ถ้าต่างฝ่ายต่างยื่นรายการเกี่ยวกับเงินได้พึงประเมินตนได้รับในปีภาษีที่ล่วงมาแล้วตามวรรคหนึ่งของมาตรา  ๕๗  ฉ  แห่งประมวลรัษฎากร  ให้ต่างฝ่ายต่างได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน  ๑๕,๐๐๐  บาท

๑.๓.๒ถ้าต่างฝ่ายต่างยื่นรายการกับเงินได้พึงประเมินเฉพาะส่วนที่เป็นเงินได้พึงประเมินตามมาตรา  ๔๐()  แห่งประมวลรัษฎากร  โดยไม่ถือเป็นได้ของอีกฝ่ายหนึ่ง  ตามมาตรา  ๕๔  ฉ  แห่งประมวลรัษฎากร  ให้ต่างฝ่ายต่างได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ตามจำนวนที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน  ๑๕,๐๐๐  บาท

๑.๓.๓ถ้าสามีภริยาตกลงยื่นรายการและเสียภาษีรวมกัน  โดยถือเอาเงินได้พึงประเมินของตนเป็นเงินได้ของสามีหรือภริยาอีกฝ่ายหนึ่ง  ตามวรรคสามของมาตรา  ๕๗  ฉ  แห่งประมวลรัษฎากร  ให้ผู้มีเงินได้ได้รับตามจำนวนที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน  ๑๕,๐๐๐  บาท

๒.ผู้มีเงินได้ที่ใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้  จะต้องซื้อสินค้าหรือรับบริการและชำระราคาค่าสินค้าหรือบริการในระหว่างวันที่  ๒๕  ธันวาคม  ๒๕๕๘  ถึงวันที่๓๑  ธันวาคม  พ.ศ.๒๕๕๘  เงินได้เท่าที่ได้จ่ายเป็นค่าซื้อสินค้าหรือค่าบริการให้แก่ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มที่จะได้รับ  ยกเว้นภาษีเงินได้  จะต้องเป็นการซื้อสนค้าหรือรับบริการเพื่อใช้ในราชอาณาจักร  เฉพาะที่ต้องนำมารวมคำนวณเป็นมูลค่าของฐานภาษีในอัตราร้อยละ  ๗.๐  เท่านั้น

๓.กรณีผู้มีเงินได้เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม  ได้นำภาษีมูลค่าเพิ่มตามใบกำกับภาษีไปหักจากภาษีขายในการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา  ๘๒/๓  แห่งประมวลรัษฎากรแล้ว  ผู้มีเงินได้ไม่มีสิทธินำค่าซื้อสินค้าหรือค่าบริการตามใบกำกับภาษีนั้นมาใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้

๔.กรณีผู้มีเงินได้นำใบกำกับภาษีที่เกิดจากการจ่ายเงินได้เป็นค่าบริการให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์  หรือที่ได้จ่ายเป็นค่าที่พักในโรงแรมให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจโรงแรม  ตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม  สำหรับการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศ  ไปใช้สิทธิยกวันภาษีเงินได้ตามกฎกระทรวงฉบับที่  ๓๐๕(พ.ศ.๒๕๕๗ออกตามความในประมวลรัษฎากร  ผู้มีเงินได้ไม่มีสิทธินำใบกำกับภาษีนั้นมาใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้

๕.การได้รับยกเว้นภาษีเงินได้  ให้ผู้มีเงินได้สิทธินำเงินได้ที่ได้รับยกเว้นภาษีไปคำนวณหักจากเงินได้พึงประเมินตามมาตรา  ๔๐  แห่งประมวลรัษฎากร  หลังจากหักค่าใช้จ่ายตามมาตรา  ๔๒  ทวิ  ถึงมาตรา  ๔๖  แห่งประมวลรัษฎากรแล้ว

จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน  เพื่อสิทธิประโยชน์ในทางภาษีของท่านสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์กรมสรรพากร  www.rd.go.th  หรือติดต่อสอบถามได้ที่  RD  Call  Center  โทร.๑๑๖๑  สรรพากรพื้นที่ราชบุรี  โทร.๐-  ๓๒๗๑-๙๕๐๐

            


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี