ข่าวประชาสัมพันธ์
กกต.ราชบุรีประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง

วันที่ 5 ก.พ. 2559 (จำนวนคนอ่าน 83 คน)
 

             นายกิตติพงษ์  บริบูรณ์ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง คุณสมบัติของผู้สมัคร มีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่าสี่สิบห้าปีบริบูรณ์และไม่เกินหกสิบห้าปีบริบูรณ์ คุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ที่สำนักงาน ก.พ.รับรอง

            ผู้ประสงค์จะสมัครต้องมายื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมเอกสารประกอบการสมัครได้ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ชั้น 2 ห้อง 203 อาคารรัฐประศาสนภักดี(อาคารบี) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์-7 มีนาคม 2559 ในวันและเวลาราชการ หรือสามารถตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.ect.go.thหรือที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-1418581,02-1418583-6,02-1418590และ02-1418899/ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี