ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
ประกวดราคาจ้างอนุรักษ์ฟื้นฟูอ่างเก็บน้ำมรสวบ ตำบลชัยเกษม อำเภอบางสะพาน

วันที่ 5 ก.พ. 2559 (จำนวนคนอ่าน 286 คน)
 

           กรมทรัพยากรน้ำ  โดยสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค  7  มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างอนุรักษ์ฟื้นฟูอ่างเก็บน้ำมรสวบ  ตำบลชัยเกษม  อำเภอบางสะพาน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  รหัสโครงการปข.  20-4-337  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น  25,581,100.-  บาท (ยี่สิบห้าล้านห้าแสนแปดหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)

            กำหนดดูสถานที่ก่อสร้าง  ให้ผู้ซื้อแบบและรายการไปดูสถานที่ก่อสร้างด้วยตนเอง  โดยถือว่าผู้ซื้อแบบและรายการได้ทราบสถานที่  ตลอดจนอุปสรรคและปัญหาต่างๆ ดีแล้ว  เมื่อมีอุปสรรคและปัญหาในเวลาทำงาน  จะนำมาอ้างให้พ้นความผิดต่อ  กรมทรัพยากรน้ำ  โดยสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค  7  ไม่ได้

            กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคา  ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  ในวันที่  23  ก.พ.2559  ระหว่างเวลา  08.30  น.  ถึง  16.30  น. 

            ผู้สนใจสามารถซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  ในราคา  ชุดละ  500.-  บาท  (ห้าร้อยบาทถ้วนได้ทางระบบ  จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงิน  ผ่านทางธนาคารในระหว่าง  วันที่  3  ก.พ.  2559  ถึงวันที่  10 ก.พ.  2559  โดยดาวน์โหลดเอกสารทาง  ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  ได้ภายหลังจากชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วก่อนการเสนอราคาดูรายละเอียดได้ที่เวปไซต์  www.dwr.go.th  หรือ  www.gprocurent.go.th  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  0-3222-7554  ในวันและเวลาราชการ

 

 


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี