ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหมู่ที่ 3 เชื่อมหมู่ที่ 6 (ช่วงที่2) พื้นที่หมู่ที่ 6 ตำบลประสาทสิทธิ์ อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี

วันที่ 5 ก.พ. 2559 (จำนวนคนอ่าน 84 คน)
 

เทศบาลตำบลประสาทสิทธิ์มีความประสงค์จะ  ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน  คสล.  สายหมู่ที่  3  เชื่อมหมู่ที่  6    (ช่วงที่2)  พื้นที่หมู่  6  ตำบลประสาทสิทธิ์  อำเภอดำเนินสะดวก  จังหวัดราชบุรี  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  ราคากลางของานก่อสร้างในการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น  ๗๒๕,๐๐๐,๐๐  บาท  (เจ็ดแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

            กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่  ๙  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙  ตั้งแต่เวลา  ๑๐.๐๐  น.  ถึงเวลา  ๑๒.๐๐  น.  ณ  พื้นที่  หมู่ที่  ๖  ตำบลประสาทสิทธิ์  อำเภอดำเนินสะดวก  จังหวัดราชบุรี  และกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่  ๙  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙  ตั้งแต่เวลา  ๑๐.๐๐  เป็นต้นไป

            กำหนดยื่นซองเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  ในวันที่  ๒๔  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐  น.  ถึงเวลา  ๑๒.๐๐  น  ณ  ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลประสาทสิทธิ์  อำเภอดำเนินสะดวก  จังหวัดราชบุรี  และกำหนดเสนอราคาในวันที่  ๗  มีนาคม  ๒๕๕๙  ตั้งแต่เวลา  ๑๐.๔๐  น.  เป็นต้นไป

            ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  ในราคาชุดละ  ๒,๘๐๐  บาท  ได้ที่  สำนักงานเทศบาลตำบลประสาทสิทธิ์  อำเภอดำเนินสะดวก  จังหวัดราชบุรี  ในวันที่  ๓  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙  ถึงวันที่  ๑๕  กุมภาพันธ์  ตั้งแต่เวลา  ๐๘.๓๐  น.  ถึงเวลา  ๑๖.๓๐  น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็ปไซต์   www. Gprocurement.go.th    www.prasatsith.go.th  หรือ  สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  ๐๓๒-๒๔๘๐๔๓  ในวันและเวลาราชการ

 

 

 

 


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี