ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะ จำนวน ๑ รายการ

วันที่ 5 ก.พ. 2559 (จำนวนคนอ่าน 142 คน)
 

             สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่  ๕  จังหวัดราชบุรี  มีความพึงประสงค์จะขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะโดยยกเลิกทะเบียน  จำนวน  ๑  คัน  ดังต่อไปนี้

            รถยนต์ส่วนบุคคลเกิน  ๗  คน  ลักษณะตู้นั่งสี่ตอน  สีขาว-น้ำเงิน  หมายเลขทะเบียน  ม-๗๑๙๘  ราชบุรี  จึงขอกำหนดรายละเอียดเงื่อนไขและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการขายทอดตลาดดังนี้

ผู้ที่สนใจขอรับรายละเอียดได้ที่สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่  ๕  จังหวัดราชบุรี  ๑๒๓/๒๐๒  ถนนเพชรเกษมซอย  ๑  ตำบลหน้าเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดราชบุรี  โทร  ๐-๓๒๓๑-๐๗๖๑  ต่อ  ๑๐๗,๑๑๘ ,๑๒๒  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ทำการขายทอดตลาดในวันและเวลาปฏิบัติราชการ  โดยติดต่อขอดูสภาพครุภัณฑ์ยานพาหนะ  ได้ที่สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่  ๕  จังหวัดราชบุรี  ในวันปฏิบัติราชการ

กำหนดขายทอดตลาดในวันที่  ๒๓  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙  เวลา ๑๐.๐๐  น.  ณ  สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่  ๕  จังหวัดราชบุรี  ๑๒๓/๒๐๒  ถนนเพชรเกษมซอย ๑  ตำบลหน้าเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดราชบุรี  โดยผู้ซื้อจะต้องลงชื่อและนำบัตรประจำตัวประชาชนมาแสดงด้วย

ผู้ประมูลได้จะต้องขนย้ายครุภัณฑ์ยานพาหนะที่เป็นประมูลได้ออกไปจากบริเวณสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่  ๕  จังหวัดราชบุรี ๑๒๓/๒๐๒ ถนนเพชรเกษมซอย  ๑ ตำบลหน้าเมือง  อำเภอเมือง  จังหวดราชบุรี  ให้เสร็จสิ้นภายใน  ๓๐  วัน  นับแต่วันที่สำนักงานป้องกันควบคุม โรคที่  ๕  จังหวัดราชบุรี  ได้รับชำระเงินครบถ้วนถูกต้องแล้ว

คณะกรรมการขายทอดตลาดโดยความเห็นชอบของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่  ๕  จังหวัดราชบุรี  สงวนไว้ซึ่งสิทธิที่จะขายหรืองดขายก็ได้  หากผู้สู้ราคาสูงสุดเสนอราคาต่ำกว่าราคากลางที่ประมาณไว้


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี