ข่าวประชาสัมพันธ์
เชิญร่วมประกวดคัดลายมือระดับประถมศึกษา เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่ 8 ก.พ. 2559 (จำนวนคนอ่าน 83 คน)
 

             นางประนอม  คลังทอง  วัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กำหนดจัดการประกวดคัดลายมือระดับประถมศึกษา เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการอนุรักษ์ภาษาไทยที่ถูกต้องและส่งเสริมให้เยาวชน โดยเฉพาะนักเรียนระดับประถมศึกษา ได้พัฒนาทักษะการเขียนที่เป็นระเบียบเรียบร้อยมีความเข้าใจในรูปแบบของอักษรไทยและสร้างทักษะในการเขียนอักษรไทยได้ถูกต้องสวยงามตามแบนแผนมากขึ้น ทั้งยังเป็นการกระตุ้นให้เยาวชนไทยเห็นคุณค่าและความงดงามของภาษาไทยและร่วมกันสืบสานเอกลักษณ์ทางภาษาของชาติไทย การประกวดคัดลายมือของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 แบ่งเป็น 2 ระดับ ดังนี้ 1.การประกวดคัดลายมือฯ ระดับจังหวัด 2.การประกวดคัดลายมือฯ ระดับประเทศ โดยผู้ที่ได้รับรางวับชนะเลิศของแต่ละจังหวัดเป็นตัวแทนมาประกวดในระดับประเทศ

            ขอเชิญชวนสถานศึกษาทุกสังกัด ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 สมัครเข้าร่วมประกวดคัดลายมือระดับประถมศึกษาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี ชั้น 6 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ถนนไกรเพชร อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ภายในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2559 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 032-322786/ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว

 

                                                          "น้ำต้นทุนในเขื่อนหลักเหลือน้อย ใช้สอยอย่างประหยัด”


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี