ข่าวประชาสัมพันธ์
จังหวัดราชบุรีรวมพลังเครือข่าย CSR

วันที่ 9 ก.พ. 2559 (จำนวนคนอ่าน 58 คน)
 

             นางณิทฐา  แสวงทอง  รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า จังหวัดราชบุรีดำเนินโครงการส่งเสริมภาครัฐ ภาคธุรกิจ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม จังหวัดราชบุรี ด้านการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคม ตามยุทธศาสตร์การส่งเสริมธุรกิจเพื่อสังคม (CSR) เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจถึงยุทธศาสตร์การส่งเสริมความรับผิดชอบของภาคธุรกิจ ทำให้ทุกภาคส่วนเกิดความตระหนักและส่งเสริมให้เกิดการดำเนินกิจกรรมด้าน CSR ในจังหวัดราชบุรีมากยิ่งขึ้น การดำเนินงานส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจ ได้รับการประสานและร่วมมือเป็นอย่างดีจากทุกภาคส่วน ได้แก่ มหาวิทยาลัยหอการค้า ประธานหอการค้า ประธานสภาอุตสาหกรรม ประธานเครือข่ายกองทุนสวัสดิการชุมชน บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด ภาคประชาสังคม สโมสรโรตารี่ สโมสรไลออนส์ มูลนิธิและภาคส่วนต่าง ๆ

            จังหวัดราชบุรีเชิญชวนบริษัท ห้างร้าน องค์กรทุกภาคส่วน ที่มีการดำเนินกิจกรรมด้านการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)ร่วมเป็นเครือข่าย CSR เพื่อเกิดการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาสังคม และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวัดราชบุรีให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีความเข้มแข็ง และยั่งยืน โดยสามารถติดต่อเข้าร่วมเป็นเครือข่าย CSR ได้ตามช่องทาง ดังนี้ 1.สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดราชบุรี โทร.032-337620 และ 032-326821 2.ขอเชิญเข้าร่วมในกลุ่มไลน์ ใช้ชื่อว่า "CSR ราชบุรี” 3.ขอเชิญเข้าร่วมกลุ่ม Facebook ใช้ชื่อว่า "ศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจจังหวัดราชบุรี CSR@RB”/ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว

 

                                                                      "ประหยัดน้ำคนละนิด ร่วมพิชิตวิกฤตภัยแล้ง”


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี