ข่าวประชาสัมพันธ์
เชิญเลือกซื้อสินค้าตลาดเกษตรกรจังหวัดราชบุรี

วันที่ 9 ก.พ. 2559 (จำนวนคนอ่าน 117 คน)
 

            นายพินิจ  เจริญเร็ว หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต เปิดเผยว่า จังหวัดราชบุรี จัดทำโครงการพัฒนาช่องทางการตลาด กิจกรรมโครงการตลาดเกษตรกร เพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรมีช่องทางการตลาด มีสถานที่จำหน่ายผลผลิตสินค้าเกษตรโดยเฉพาะสินค้าเกษตรที่โดดเด่นได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP,เกษตรอินทรีย์ และมาตรฐานอื่น ๆ และกำหนดให้เกษตรกรผู้ผลิตเป็นผู้จำหน่ายสินค้าด้วยตนเอง ทำให้ผู้บริโภคมีความมั่นใจในคุณภาพสินค้า ตลาดดังกล่าวมีสินค้าหลากหลาย ได้แก่ ผัก ผลไม้ สินค้าเกษตรแปรรูป สินค้าปศุสัตว์ สินค้าประมง โดยกำหนดให้มีเปิดตลาดทุกวันศุกร์ เวลา 07.00-13.00 น. ณ บริเวณหน้าสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองราชบุรี การจัดงานตลาดเกษตรกรครั้งนี้ สำนักงานเกษตรจังหวัดราชบุรีร่วมกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จัดงานตลาดภายใต้โครงการตลาดประชารัฐเพื่อประชาชน ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 /ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว

 

"ปีนี้ไทยแล้งหนัก ร่วมใจรักษ์น้ำ ช่วยชาวนา”


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี