ข่าวประชาสัมพันธ์
หางานง่ายๆ ภายใต้แอพพลิเคชั่น Smart Labour

วันที่ 9 ก.พ. 2559 (จำนวนคนอ่าน 128 คน)
 

นางสาวสุมล  ถาวรวสุ  จัดหางานจังหวัดราชบุรี  เปิดเผยว่านโยบายของรัฐบาล  พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชาให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการพัฒนา  และการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  (ICT)  มาใช้ในภาครัฐ(e-Government)   โดยเฉพาะอย่างยิ่งหน่วยงานภาครัฐที่ให้บริการประชาชนและภาคธุรกิจ  จะต้องดำเนินการพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการเป็นรูปธรรมอย่างรวดเร็ว  ถูกต้อง  แม่นยำ  ทันสมัยและโปร่งใส  เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงสารสนเทศและการบริการภาครัฐอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม   พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้ดำเนินการตามนโยบายข้างต้น โดยให้มีการพัฒนา Mobile Application ในชื่อ SMART LABOUR เป็นการตอบสนองความต้องการของคนทำงานในยุคดิจิทัล ให้เข้าถึงบริการด้านแรงงานที่สะดวกเร็วเร็วมากขึ้น ผ่านอุปกรณ์ สมาร์ทโฟน(snart phone)และแท็บเล็ต(tablet) โดยให้มีบริการข้อมูลข่าวสาร/สิทธิประโยชน์ต่างๆ  ของผู้ใช้แรงงาน  พร้อม  4  บริการหลักระยะแรก  ได้แก่ ค้นหาตำแหน่งงานว่างทั่วประเทศ ,ตรวจสอบเงินสะสมของผู้ประกันตนกรณีชราภาพ,

ร้องเรียก/ร้องทุกข์ด้านสวัสดิการแรงงาน  และติดตามผลการจัดการปัญหา,ค้นหาหลักสูตรการอบรมฝีมือแรงงาน  และหลักสูตรที่เปิดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

ทั้งนี้สามารถค้นหาและดาวน์โหลด  SMART  LABOUR  แอฟพลิเคชั่นจาก  Google  Play  ในระบบแอนดรอยด์(Android)  ได้ฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย  หรือค้นหาผ่านศูนย์กลางแอปพลิเคชั่นภาครัฐ  (Government  Application  Center:GAC)  ได้ตั้งแต่วันที่    5  ธันวาคม  2558  เป็นต้นไป  สำหรับระบบไอโอเอส  (ios)  จะสามารถดาวน์โหลดได้เร็วๆนี้

โดยบริการระยะต่อไป สามารถสมัครงานได้ในทุกที่ ทุกเวลา พร้อม Matching ตำแหน่งงานระหว่างผู้หางานทำกับนายจ้าง ทั้งสามารถตรวจสอบสถานะผู้ประกันตนทั้งมาตร 33,39 และ 40 รวมทั้งตรวจสอบสถานพยาบาลที่เลือกไว้ตลอดจนตรวจสอบการใช้สิทธิประโยชน์ด้านต่าง ๆ ด้วย

หากมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดราชบุรี  เลขที่  1/56-57  ถนนสมบูรณ์  ต.หน้าเมือง  จ.ราชบุรี  โทร.032-322261-2

                                  "ช่วยชาติ ช่วยรัฐ ช่วยกันประหยัดน้ำ"


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี