ข่าวประชาสัมพันธ์
กรมประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้มาตรการภัยแล้ง

วันที่ 12 ก.พ. 2559 (จำนวนคนอ่าน 110 คน)
 

กรมประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนและเกษตรกรร่วมกันใช้น้ำอย่างประหยัดเพื่อบรรเทาปัญหาน้ำขาดแคลน ที่จะส่งผลให้ประเทศผ่านพ้นภาวะวิกฤต

            นายอภินันท์  จันทรังษี อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ในฐานะคณะกรรมการอำนวยการบูรณาการแก้ไขปัญหาวิกฤติภัยแล้ง เปิดเผยว่า จากการที่ประเทศไทยประสบกับปัญหาภัยแล้ง ทำให้เกษตรกรในหลายภูมิภาคได้รับความเดือดร้อน กรมประชาสัมพันธ์ในฐานะคณะกรรมการอำนวยการบูรณาการแก้ไขปัญหาวิกฤติภัยแล้งได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้พร้อมติดตามประเมินสถานการณ์ข่าว และประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้พร้อมติดตามประเมินสถานการณ์ข่าว และประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชนร่วมกันใช้น้ำที่มีอยู่จำกัดอย่างประหยัด ทั้งนี้โครงการและมาตรการต่าง ๆ ที่รัฐบาลออกมาบูรณาการเพื่อช่วยเหลือประชาชนและเกษตรกรแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่  โดยบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบสอดคล้องกับปริมาณน้ำต้นทุนในพื้นที่และเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคของประชาชนโดยเฉพาะจังหวัดในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 22 จังหวัด ในการรณรงค์ให้เกษตรกรงดปลูกข้าวนาปรัง และงดสูบน้ำจากแม่น้ำลำคลองเข้าพื้นที่การเกษตร โดยเฉพาะแหล่งน้ำดิบที่มีปัญหาน้ำต้นทุนไม่เพียงพอต่อการผลิตน้ำประปา

            นอกจากนั้น ยังได้นำแนวทางประชารัฐมาเป็นกลไกการขับเคลื่อนการดำเนินงานร่วมกันระหว่างภาครัฐ ภาคประชาชนเอกชน และภาคธุรกิจเอกชน เพื่อให้เกิดความยั่งยืนโดยนำหลักการทรงงานเรื่อง "ระเบิดจากข้างใน” ที่ทรงให้ประชาชนเป็นผู้คิด ตัดสินใจและทำด้วยตนเอง มาเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาและช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้วอย่างเหมาะสมและยั่งยืน เป็นการสร้างโอกาสในการพัฒนาอาชีพและโครงสร้างการผลิตที่เหมาะสมตามความสมัครใจของประชาชนมาบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม สนับสนุนการผลิตวิธีการปลูกพืชใช้น้ำน้อย การลดต้นทุนและสนับสนุนปัจจัยการผลิต คาดว่าเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งมีอาชีพที่เหมาะสมและมีรายได้สามารถดำรงอยู่ได้ ทั้งนี้ ทุกภาคส่วนจะต้องร่วมมือร่วมแรงใจกันรณรงค์ใช้น้ำอย่างประหยัด ให้เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคและรักษาระบบนิเวศในแต่ละลุ่มน้ำให้คงสภาพที่ดีและมีน้ำใช้ตลอดในช่วงฤดูแล้งจนถึงต้นฤดูฝนในปีนี้/

                                                                    "แล้งนี้จะผ่านไป ถ้าร่วมใจกันประหยัดน้ำ”


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี