ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงระบบเครือข่าย

วันที่ 8 ก.ย. 2554 (จำนวนคนอ่าน 58 คน)
 
          การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงระบบเครือข่าย กองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ ,กองระบบจำหน่าย ,กองแผนและวิชาการ,กองบริหารทั่วไป ,กองเทคโนโลยีสารสนเทศ และห้องประชุมชั้น 3 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 ราคากลางของงานก่อสร้าง ในการสอบราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 814,000.- บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
         กำหนดยื่นซองสอบราคา ตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน 2554 ถึงวันที่ 13 กันยายน 2554 ณ งานพัสดุฯ กองบริหารทั่วไป การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 ในวันและเวลาปฏิบัติงาน สำหรับวันสุดท้ายยื่นได้ในเวลา 08.30 -11.00 น. และกำหนดเปิดซองสอบราคา ณ ห้อง e-Auction การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 ในวันที่ 14 กันยายน 2554 เวลา 11.00 น.
         ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคา ในราคาชุดละ 3,210.- บาท ค่าแบบ 3,000.- บาท ภาษี 210.- บาท ได้ที่ งานการเงิน กองบัญชีและการเงิน การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 เลขที่ 128 หมู่ 3 ถนนแสงชูโต ตำบลท่าผา อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 70110 ระหว่างวันที่ 2 กันยายน 2554 ถึงวันที่ 9 กันยายน 2554 ในวันและเวลาปฏิบัติงาน สำหรับวันสุดท้ายจะติดต่อขอรับ/ซื้อแบบได้ในเวลา 8.30 น.-15.00 น. สำหรับผู้ซื้อแบบ หรือเอกสารสอบราคาเมื่อชำระเงินแล้วจะไม่คืนเงินให้ ยกเว้นกรณีที่การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 ยกเลิกโครงการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานพัสดุและบัญชีทรัพย์สิน กองบริหารทั่วไป การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 โทร.032-200779///นางชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี