ข่าวประชาสัมพันธ์
จังหวัดราชบุรีจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลมาฆบูชา ประจำปี 2559

วันที่ 15 ก.พ. 2559 (จำนวนคนอ่าน 97 คน)
 

               นางประนอม  คลังทอง  วัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรมกำหนดจัดกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา  เนื่องในเทศกาลมาฆบูชา   ประจำปี๒๕๕๙  ขึ้น  ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค  โดยมุ่งเน้นให้ทุกภาคส่วน  ประชาชน  ได้ผนึกกำลังในการดำเนินงานในมิติศาสนา    เพื่อให้เกิดความยั่งยืน  อันจะนำไปสู่สังคมให้เกิดเป็นหน่วยงาน  องค์กร  ชุมชน  และสังคมคุณธรรม  โดยมีหลักการสำคัญคือการประสานสัมพันธ์สามประการของการมีส่วนร่วมระหว่างบ้าน  วัด โรงเรียน (บ  ว  ร)  เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้แนวทางประพฤติปฏิบัติที่ถูกต้องและเหมาะสม สร้างสันติสุข  และความปรองดองสมานฉันท์ในสังคมไทยให้ยั่งยืน ส่งเสริมให้นำค่านิยม 12 ประการ มาเป็นภูมิคุ้มกันในการดำเนินชีวิต ประกอบด้วยความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ การรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีไทย และการมีศีลธรรม รักษาความสัตย์ ดำรงตนด้วยหลักธรรมในปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชน รักษาศีล 5 ให้บริสุทธิ์ เข้าวัดปฏิบัติธรรม บำเพ็ญกุศล  บริจาคทาน  ฟังธรรม สวดมนต์  เวียนเทียนรอบพระอุโบสถ ไม่ทำความชั่ว ทำแต่ความดี ทำจิตใจให้บริสุทธิ์ เนื่องในเทศกาลมาฆบูชา  ประจำปี  ๒๕๕๙  ในวันเสาร์ที่  ๒๐  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙  เวลา  ๐๘.๔๕  -  ๑๐.๐๐  น.  วันอาทิตย์  ๒๑  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙  เวลา  ๐๙.๐๐  -  ๑๙.๐๐  น.  และ  วันจันทร์ที่  ๒๒  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙  เวลา  ๐๙.๐๐  -  ๒๐.๐๐  น.   ณ  วัดมหาธาตุวรวิหาร  อำเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี

                 "แล้งนี้จะผ่านไป ถ้าร่วมใจกันประหยัดน้ำ"

 

 


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี