ข่าวประชาสัมพันธ์
รัฐบาลเตรียมจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ ให้สมพระเกียรติ

วันที่ 18 ก.พ. 2559 )
 

          สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เตรียมจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ           พระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ โดยมีการประชุมหารือร่วมกันพิจารณากิจกรรมที่จะจัดขึ้นวันอังคารที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมอรรถไกวัลวที ชั้น ๑ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ซึ่งพลตำรวจเอก เอก อังสนานนท์ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุม

          ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่าปี ๒๕๕๙ นี้ มี ๒ โอกาสอันเป็นมหามงคล คือวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ เป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครบ ๗๐ ปี เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ และวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ เป็นวันที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา รัฐบาลได้เตรียมการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙    ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วยพิธีอุปสมบทพระสงฆ์ ๗๗๐ รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลทั่วประเทศ, การจัดนิทรรศการเครื่องราชกกุธภัณฑ์และเครื่องราชูปโภค และการประกาศเริ่มปีมหามงคลเฉลิมพระเกียรติในงานสโมสรสันนิบาตเนื่องในพระราชพิธีฉัตรมงคลวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙, การจัดสร้างภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติฯ, การเชิญเครือข่ายเยาวชนต่างประเทศ (ประเทศสมาชิกอาเซียน ๙ ประเทศ) และประเทศไทย ประเทศละ ๗ คน เรียนรู้และฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง, การจัดนิทรรศการ "ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา” ภายใต้โครงการ "ปณิธานความดีปีมหามงคล”, การจัดแสดงละครเพลง Sound of Love : เสียงเพลงแห่งความจงรักภักดี, การจัดกิจกรรมเกี่ยวกับพระราชไมตรีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถกับพระประมุขของประเทศต่าง ๆ, การจัดกิจกรรมขุดลอกคูคลองทั่วประเทศตามแนวพระราชดำริเฉลิมพระเกียรติฯ (ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๘) และการจัดทำตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติ

          ในการเฉลิมฉลองฯ ครั้งนี้ ได้มอบหมายให้กรมศิลปากรเป็นผู้ออกแบบธงตราสัญลักษณ์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙  เมื่อประกาศใช้แล้ว จะได้แจ้งขอความร่วมมือประดับธงตราสัญลักษณ์ตามอาคาร สำนักงาน และบ้านเรือนต่อไป


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี