ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ เถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี

วันที่ 18 ก.พ. 2559 )
 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช พระมหากษัตริย์ที่ทรงครองราชย์ยาวนานที่สุด นับแต่พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ได้ทรงเปล่งพระราชดำรัสพระราชทานอารักขาแก่ประชาชนชาวไทย ขณะทรงหลั่งน้ำทักษิโณทก ตั้งพระราชสัตยาธิษฐานจะทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจปกครองอาณาจักรทศพิธราชธรรมจริยาว่า

"เราจะปกครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม”

                   นับจากนั้นพระมหากรุณาธิคุณ และพระเมตตาคุณที่พระราชทานเป็นที่ประจักษ์แก่พสกนิกรถ้วนหน้า ณ ที่แห่งใดที่ประชาชนประสบความทุกข์ยาก พระองค์มิได้ทรงเพิกเฉย ทรงสละเวลาเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมเยียนดูแลทุกข์สุขเพื่อทรงแก้ปัญหาให้กับราษฎรในทุกพื้นที่ ยังความปลาบปลื้มแก่พสกนิกรเป็นอย่างยิ่ง

                   ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ    ๗๐ ปี ในวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ คณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ได้เตรียมการจัดงานเพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณ โดยมีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนร่วมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ แสดงความจงรักภักดี เป็นที่ประจักษ์แก่นานาประเทศทั่วโลก

                   กิจกรรมในงานประกอบด้วย การจัดมหกรรมคอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติ,    การจัดอุปสมบทพระสงฆ์ ๗๗๐ รูป เฉลิมพระเกียรติฯ ถวายเป็นพระราชกุศลทั่วประเทศ, การจัดนิทรรศการเครื่องราชกกุธภัณฑ์และเครื่องราชูปโภค และการประกาศเริ่มปีมหามงคล    เฉลิมพระเกียรติในงานสโมสรสันนิบาตเนื่องในพระราชพิธีฉัตรมงคลวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙, การจัดสร้างภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติฯ, การเชิญเครือข่ายเยาวชนต่างประเทศ (ประเทศสมาชิกอาเซียน ๙ ประเทศ) และประเทศไทย ประเทศละ ๗ คน เรียนรู้และฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง, การจัดนิทรรศการ "ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา” ภายใต้โครงการ "ปณิธานความดี ปีมหามงคล”, การจัดแสดงละครเพลง Sound of Love :

เสียงเพลงแห่งความจงรักภักดี, การจัดกิจกรรมเกี่ยวกับพระราชไมตรีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถกับพระประมุขของประเทศ    ต่าง ๆ, การจัดกิจกรรมขุดลอกคูคลองทั่วประเทศตามแนวพระราชดำริเฉลิมพระเกียรติฯ (ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๘) และ การจัดทำตราสัญลักษณ์      งานเฉลิมพระเกียรติ

                   ทั้งนี้ โดยมีสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงกลาโหม กระทรวงมหาดไทย สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และอีกหลายหน่วยงานร่วมเป็นผู้รับผิดชอบจัดกิจกรรมเพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณ เป็นที่ประจักษ์แก่นานาประเทศทั่วโลก

                   พระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยมากมายอย่างหาที่สุดมิได้ เนื่องในโอกาสมหามงคล ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ นี้   จึงขอเชิญชวนประชาชนชาวไทยร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ถวายเป็นพระราชกุศล   และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยพร้อมเพรียงกัน

 


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี