ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง รวมใจไทย ต้านภัยแล้ง

วันที่ 18 ก.พ. 2559 )
 

                  ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม ทรัพยากรน้ำจึงเปรียบเสมือนเส้นเลือดหล่อเลี้ยงประเทศ แต่ในปีนี้ประเทศไทยประสบปัญหาภัยแล้งอย่างหนัก ใน ๓ พื้นที่ของประเทศ ได้แก่ ภาคเหนือ-ลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา-ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ น้ำต้นทุนในอ่างเก็บน้ำหลักของ ๔ เขื่อนใหญ่ ภูมิพล-สิริกิติ์-แควน้อยบำรุงแดนและป่าสักชลสิทธิ์ มีปริมาณน้ำเริ่มต้นต่ำกว่าปีที่ผ่านมาหรือปริมาณในเขื่อนหายไปกว่าครึ่ง จากปัจจุบันมีน้ำเหลืออยู่แค่ ๓,๕๗๒ ล้าน ลบ.ม. หรือคิดเป็น ๒๐% ขณะที่กรมชลประทานจะต้องจัดการน้ำไปจนถึงต้นเดือนมิถุนายน ทุกภาคส่วนต่างมีมาตรการการรับมือวิกฤตภัยแล้งในปีนี้  ในส่วนของรัฐบาลนั้นได้ให้ความสำคัญในการสร้างความสมดุลให้กับทั้งระบบ ได้แก่ ภาคการผลิตทั้งเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม ด้วยการทำฝนเทียม พัฒนาแหล่งน้ำ-เขื่อน-ฝาย ขุดลอกคูคลอง วางระบบชลประทาน สร้างแก้มลิง-บ่อขนมครกตามแนวทางพระราชดำริ ปรับพฤติกรรมการเกษตร-   ไร่นาสวนผสม-โซนนิ่ง-ปลูกพืชใช้น้ำน้อย-เกษตรน้ำหยด  อีกทั้งภาคครัวเรือน-น้ำอุปโภคบริโภค ก็มีการดำเนินการขุดบ่อบาดาลหมู่บ้าน ประปาชุมชน และการรักษาสมดุลทางธรรมชาติ อาทิ ผลักดันน้ำเค็ม เป็นต้น

นอกจากนี้ในภาคธุรกิจหรืออุตสาหกรรมรมส่วนใหญ่ก็ได้มีการเตรียมรับมือไว้ล่วงหน้าเช่นเดียวกัน

นายชัยณรงค์ เทียนชัยกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า โรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดนครปฐม ส่วนใหญ่ใช้น้ำน้อย หากเกิดปัญหาภัยแล้งหรือขาดแคลนน้ำที่จะนำมาใช้ในไลน์การผลิต จะได้รับผลกระทบน้อย แต่หากเกิดกรณีฉุกเฉินให้ดึงน้ำจากนครชัยศรีมาใช้ เพราะมั่นใจว่าจะเพียงพอ สามารถรับมือภัยแล้งปีนี้ไปได้

สอดคล้องกับ นายประชา มีธรรม อุตสาหกรรม จังหวัดนครราชศรีมา เปิดเผยว่า การลงพื้นที่สำรวจทั้งในเขตอุตสาหกรรมและนอกเขตในพื้นที่ต่างอำเภอ ยังไม่ได้รับรายงานการขาดแคลนน้ำในการใช้กระบวนการผลิต และเพียงพอตลอดช่วงฤดูแล้งนี้แน่นอน และในเขตอุตสาหกรรมก็มีการกักเก็บน้ำให้เพียงพอต่อการใช้ได้ตลอดทั้งปี ในส่วนของโรงงานที่อยู่นอกเขตอุตสาหกรรม และในพื้นที่ต่างอำเภอ ก็มีระบบการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ ส่วนใหญ่ใช้ระบบ ๓R คือ การนำน้ำในโรงงานมาทำรีไซเคิล รียูส และรีดิวซ์ คือการนำมาใช้ใหม่และ ลดปริมาณการใช้น้ำลง ซึ่งอุตสาหกรรมจังหวัดได้พยายามรณรงค์ให้แต่ละโรงงานช่วยกันประหยัดน้ำ เพื่อให้ผ่านพ้นวิกฤตภัยแล้ง

เมื่อทุกภาคส่วนร่วมมือร่วมใจเตรียมรับมือกับปัญหาภัยแล้งกันอย่างตื่นตัว เชื่อมั่นอย่างยิ่งว่าประเทศไทยจะสามารถผ่านพ้นวิกฤตภัยแล้งที่รุนแรงในปีนี้ไปได้