ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง เกษตรกรบ้านหนองแหนเลี้ยงโคขุนสร้างรายได้

วันที่ 18 ก.พ. 2559 )
 


 ตามนโยบายของรัฐบาลที่สนับสนุนเรื่องการทำการเกษตรแบบแปลงใหญ่ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ได้พิจารณาพื้นที่ที่อยู่ในเขตปฏิรูปที่ดินที่มีการผลิตสินค้าชนิดเดียวกันเพื่อรวมการผลิตเป็นแปลงใหญ่ โดยมีพื้นที่ขนาด 300-5000 ไร่ แต่ละพื้นที่จะพิจารณาองค์ประกอบร่วม 3 อย่างคือ ตัวเกษตรกร ชนิดของสินค้าเกษตรที่จะปลูกและการรวมกลุ่มของเกษตรกรทั้งในรูปของวิสาหกิจชุมชน กลุ่มเกษตรกร หรือสหกรณ์ จากการสำรวจพบว่ามีพื้นที่ในเขต ส.ป.ก. ที่มีศักยภาพที่จะเข้าร่วมโครงการได้ 22 พื้นที่ ใน 22 จังหวัด รวมเป็นพื้นที่ทั้งหมด 92,706 ไร่ หนึ่งในพื้นที่ดังกล่าวได้ให้การสนับสนุนเกษตรกรบ้านหนองแหน อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร พัฒนาอาชีพการเลี้ยงโคขุน เพื่อสร้างรายได้และอาชีพที่มั่นคงให้เกษตรกรในพื้นที่กว่า 200 ครอบครัว

                           นายสรรเสริญ อัจจุตมานัส เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) กล่าวว่ากลุ่มโคขุนหนองแหน  ได้เข้าร่วมโครงการทำการเกษตรในพื้นที่แปลงใหญ่ โดย ส.ป.ก. ได้ส่งเสริมพัฒนาอาชีพการเลี้ยงโคขุน เพราะจากการสำรวจพื้นที่พบว่าเป็นพื้นที่เหมาะสมในการเลี้ยงโคขุน และได้พัฒนาศูนย์เรียนรู้เนื่องจากสามารถเป็นแบบอย่างในการบริหารจัดการ เพื่อแก้ปัญหาให้กับเกษตรกรโดยเฉพาะการเลี้ยงโคขุน ควบคู่การปลูกมันสำปะหลัง และยางพารา

                           ด้าน นายสุพี วงศ์พิทักษ์ ประธานกลุ่มโคขุนหนองแหน กล่าวว่าได้รวบรวมกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคในชุมชน จัดตั้งเป็นกลุ่มโคขุนหนองแหน และตั้งเป็นศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนเพื่อให้ความรู้แก่เกษตรกร ซึ่งส่วนใหญ่ยังขาดความรู้เรื่องการเลี้ยงโคที่ถูกต้อง เทคนิคการขุนโคให้ได้เนื้อคุณภาพดี  โคที่เหมาะสำหรับเลี้ยงในสภาพภูมิอากาศของไทย  ได้แก่ โคพื้นเมือง 25%  โคบราห์มัน 25% โคสายพันธุ์ยุโรป 50% โคที่เลี้ยงขุนควรมีอายุตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป ทำการถ่ายพยาธิโคก่อนขุน โดยจะใช้ระยะเวลาขุนอย่างน้อย 3 เดือน จึงนำมาชำแหละ แล้วบ่มซากในห้องเย็นที่อุณหภูมิ 3 องศาอย่างน้อย 7 วัน     (ส่งโพนยางคำ) แต่ถ้าขุนขายตลาดโคขุนทั่วไป จะใช้เวลาเลี้ยงขุนเพียง 3 เดือน ขั้นตอนวิธีขุนโคจะขังโคไว้ในคอกตลอดเพื่อให้ได้ใช้กำลังน้อยที่สุด และเลี้ยงด้วยอาหารข้นหรือกากน้ำตาลเป็นหลัก เพื่อให้โคสร้างเนื้อและไขมันแทรกในเนื้อ โดยไม่ใช้ฮอร์โมนและสารเร่งโต จะทำให้เนื้อมีความนุ่มและรสชาติอร่อย พร้อมให้ความสำคัญในเรื่องสุขอนามัยสัตว์ ดูแลรักษาความสะอาดภายในฟาร์ม ฆ่าเชื้อโรคภายในโรงเรือนเป็นประจำโดยใช้น้ำหมักชีวภาพที่ทำเองจากวัตถุดิบในท้องถิ่น

                   ส.ป.ก. ได้ให้ความสำคัญและให้การสนับสนุนร่วมกับกรมปศุสัตว์ในการพัฒนาอาชีพการเลี้ยงโคขุนควบคุมกันไปโดยเฉพาะการยกระดับให้เป็นศูนย์เรียนรู้เพื่อให้เกษตรกรที่ยังไม่ตัดสินใจยึดอาชีพในการเลี้ยงโค เข้ามาศึกษา หาความรู้ และเทคนิคต่าง ๆ ในการเลี้ยงโคขุน  และประการสำคัญ ส.ป.ก. ยังให้การการสนับสนุนแหล่งเงินกู้ให้กับเกษตรกรรายละ 80,000 บาท ระยะเวลา 2 ปี เพื่อให้เกษตรกรมีรายได้ที่มั่นคงต่อไปในอนาคต       

 

 

ท่านผู้ฟังสามารถส่งไปรษณียบัตร แสดงความคิดเห็น แนะนำรายการได้ที่   ส่วนการประชาสัมพันธ์  สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์   กรมประชาสัมพันธ์  ถนนพระราม ๖  เขตพญาไท กรุงเทพ ๑๐๔๐๐ หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ ๐๒-๖๑๘-๒๓๒๓ ต่อ ๑๖๒๖-๒๗

 


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี