ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง การแก้ไขปัญหา การใช้ “แรงงานเด็ก”

วันที่ 18 ก.พ. 2559 )
 

  ความตั้งใจอย่างจริงจังของรัฐบาลและกระทรวงแรงงาน ในการแก้ไขปัญหาการใช้แรงงานต่างด้าว ที่ประเทศไทยถูกจับตามองจากต่างชาติเรื่องการค้ามนุษย์โดยเฉพาะในกิจการประมง กิจการแปรรูปสัตว์น้ำ จึงได้ออกกฎกระทรวงกำหนดสถานที่ที่ห้ามนายจ้างให้ลูกจ้างซึ่งเป็นเด็กอายุต่ำกว่า ๑๘ ปีทำงาน ได้แก่ โรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานที่ประกอบกิจการเกี่ยวกับการแปรรูปสัตว์น้ำ และสถานประกอบกิจการการแปรรูปสัตว์น้ำ อันได้แก่ การล้าง ชำแหละ แกะ ต้ม นึ่ง ทอด หรือบดสัตว์น้ำ และการกระทำใดๆที่เป็นการเปลี่ยนสภาพสัตว์น้ำ สำหรับใช้เพื่อการอุปโภคหรือบริโภค แต่ไม่รวมถึงการบรรจุหีบห่อสัตว์น้ำโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงของสัตว์น้ำเพื่อบริการให้แก่ผู้บริโภคโดยตรง เพื่อให้ความคุ้มครองแก่ลูกจ้าง ซึ่งเป็นแรงงานเด็กที่มีอายุต่ำกว่า ๑๘ ปี รวมทั้งเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ซึ่งเป็นนโยบายที่สำคัญและเร่งด่วน        ของรัฐบาล

         พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการประสานงานการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน (อกนร.) เพื่อพิจารณาการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวหลังวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ กำหนดแนวทางการนำเข้าแรงงานเวียดนาม การแก้ไขปัญหาแรงงานภาคประมงในภาพรวม ๒ ระยะ ประกอบด้วยการขยายระยะเวลาการจดทะเบียนต่างด้าวในกิจการประมงทะเล ได้ทราบถึงการแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวในกิจการแปรรูปสัตว์น้ำที่ได้รับผลกระทบจากการประกอบกิจการและแรงงานต่างด้าวที่ได้รับผลกระทบจากการออกกฎกระทรวงกำหนดสถานที่ที่ห้ามมิให้ลูกจ้างซึ่งเป็นเด็กอายุต่ำกว่า ๑๘ ปีทำงาน ทั้งนี้ กระทรวงแรงงานได้แจ้งสมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทยให้สมาชิกหยุดการซื้อกุ้งหรือส่งวัตถุดิบให้สถานประกอบการแปรรูปสัตว์น้ำโดยเด็ดขาด ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อลูกจ้างของสถานประกอบการแปรรูปสัตว์น้ำที่ไม่สามารถทำงานต่อไปได้ ประกอบกับกฎกระทรวงกำหนด  สถานที่ห้ามมิให้ลูกจ้างซึ่งเป็นอายุต่ำกว่า ๑๘ ปีทำงาน ในกิจการแปรรูปสัตว์น้ำ มีผลบังคับแล้วตั้งแต่วันที่ ๑๔ มกราคม ๑๕๕๙ นับเป็นอีกก้าว ที่กระทรวงแรงงานได้เดินหน้าแก้ไขปัญหาดังกล่าว ด้วยการปรับเปลี่ยน  แนวทางการเปลี่ยนนายจ้างให้แรงงานสามารถเปลี่ยนไปทำงานกับนายจ้างรายใหม่ได้ โดยแรงงานในกิจการแปรรูปสัตว์น้ำที่ประสบปัญหาการดำเนินกิจการของสถานประกอบการ และแรงงานในกิจการดังกล่าวที่อายุระหว่าง ๑๕-๑๘ ปี สามารถเปลี่ยนนายจ้างไปทำงานกับนายจ้างรายใหม่ภายในจังหวัดเดียวกัน หรือจังหวัดอื่นได้ และได้มีหนังสือขอความร่วมมือผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด เพื่อสั่งการให้จัดหางานจังหวัดดำเนินการตามแนวทางดังกล่าวแล้ว ซึ่งปัจจุบันมีแรงงานเปลี่ยนนายจ้างไปแล้วจำนวน ๒,๒๓๒ คน(ข้อมูล ณ วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๙) หากมีข้อสงสัยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กรมการจัดหางาน โทรสายด่วน ๑๖๙๔


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี