ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย

วันที่ 12 ก.ย. 2554 (จำนวนคนอ่าน 56 คน)
 
           วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2554 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2555 รวม 12 เดือน
           กำหนดรับเอกสาร และยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 12-23 กันยายน 2554 ในวันและเวลาราชการ โดยยื่นซองที่เจ้าหน้าที่รับซองสอบราคา ฝ่ายบริหารงานทั่วไป วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช และจะประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก ระหว่างวันที่ 26-27 กันยายน 2554
          กำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่ 28 กันยายน 2554 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องรับรองวิทยากร ชั้น 1 อาคารนวมินทรารักษ์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช
         ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ นางสาวเบญจพร ด่านวิบูลย์กิจ งานพัสดุ ฝ่ายอำนวยการ ระหว่างวันที่ 12-23 กันยายน 2554 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 032-344954-6 ในวันและเวลาราชการ///นางชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี